(044) Tốc SoạnToán Học soạn toán theo yêu cầu (1)

Gởi cháu Tranquocluat,

                                             

Trên http://diendantoanho…Toán-học-lý-thú, cháu đã  có đề nghị

Toc Soan Toan Hoc thiết lập  những U1, U2, U3, U4 thỏa mãn các điều

kiện dưới đây :

(U1) (U2) – U3) (U4)  =   (x – 1)2           (1)

=   (x – 1)4            (2)

=    (x−1)6            (3)

=   (x−1)8.           (4)

( Với những Uk có bậc là 1, 2, 3 và 4 theo x)

Vừa rối, Toc Soan Toan Hoc đã gởi cho cháu hai phương trình hợp tích bậc

2 và bậc 4 sau :

1).  ( 19x + 9 ) ( 11x + 4 ) – ( 16x + 5 ) ( 13x + 7 ) = 0

( x2 – 2x + 1  =  0 )

=>  ( x – 1)2 =  0

2).  ( 4x2  +7x + 67 ) (9x2  +15x +95)

– (7x2  + 10x + 74 ) (5x2  +11x + 86 ) = 0

( x4 – 4x + 6x – 4x + 1 = 0 )

=>  ( x – 1)4 = 0

Nay, Toc Soan Toan Hoc gởi tiếp hai phương trình hợp tích bậc 6

và bậc 8 theo đúng đề nghị của cháu :

3).  ( 5x3 +15x2 +9x+7)( 13x3 +11x2 +29x+7)

– (8x3 +6x2 +18x+4)( 8x3 +26x2 +14x+12) = 0

(  => x6 6x5 +15x20x3 + 15x2  − 6x +1 = 0 )

=> ( x – 1 )6 = 0

4). ( 5x4+19x3 +6x2 +19x+8)( 13x4+13x3 +38x2 +13x+18)

− (8x4+33x3 +8x2 +33x+13)( 8x4+7x3 +24x2 +7x+11) = 0

(  =>  x8 8x7+28x6 56x5 +70x56x3 + 28x2 8x +1 = 0 )

=> ( x – 1 )8 = 0

Cháu xem 4 phương trình hợp tích trên có đáp ứng nhu cầu của cháu

chưa?

Nếu cần gì thêm, cháu cứ báo cho bác, cháu nhé!

Bình luận với Facebook