(044) Tốc SoạnToán Học soạn toán theo yêu cầu (1)

Gởi cháu Tranquocluat,

                                             

Trên http://diendantoanho…Toán-học-lý-thú, cháu đã  có đề nghị

Toc Soan Toan Hoc thiết lập  những U1, U2, U3, U4 thỏa mãn các điều

kiện dưới đây :

(U1) (U2) – U3) (U4)  =   (x – 1)2           (1)

=   (x – 1)4            (2)

=    (x−1)6            (3)

=   (x−1)8.           (4)

( Với những Uk có bậc là 1, 2, 3 và 4 theo x)

Vừa rối, Toc Soan Toan Hoc đã gởi cho cháu hai phương trình hợp tích bậc

2 và bậc 4 sau :

1).  ( 19x + 9 ) ( 11x + 4 ) – ( 16x + 5 ) ( 13x + 7 ) = 0

( x2 – 2x + 1  =  0 )

=>  ( x – 1)2 =  0

2).  ( 4x2  +7x + 67 ) (9x2  +15x +95)

– (7x2  + 10x + 74 ) (5x2  +11x + 86 ) = 0

( x4 – 4x + 6x – 4x + 1 = 0 )

=>  ( x – 1)4 = 0

Nay, Toc Soan Toan Hoc gởi tiếp hai phương trình hợp tích bậc 6

và bậc 8 theo đúng đề nghị của cháu :

3).  ( 5x3 +15x2 +9x+7)( 13x3 +11x2 +29x+7)

– (8x3 +6x2 +18x+4)( 8x3 +26x2 +14x+12) = 0

(  => x6 6x5 +15x20x3 + 15x2  − 6x +1 = 0 )

=> ( x – 1 )6 = 0

4). ( 5x4+19x3 +6x2 +19x+8)( 13x4+13x3 +38x2 +13x+18)

− (8x4+33x3 +8x2 +33x+13)( 8x4+7x3 +24x2 +7x+11) = 0

(  =>  x8 8x7+28x6 56x5 +70x56x3 + 28x2 8x +1 = 0 )

=> ( x – 1 )8 = 0

Cháu xem 4 phương trình hợp tích trên có đáp ứng nhu cầu của cháu

chưa?

Nếu cần gì thêm, cháu cứ báo cho bác, cháu nhé!

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận