(034) Tốc Soạn Toán Học Chào mừng Ngày Quốc Tế Lao Động 1/5

Chào mừng 127 năm Ngày Quốc Tế Lao Động (1/5/1886 –

1/5/2013), Tốc Soạn Toán Học trân trọng tặng các bạn yêu

thích toán học một số đề toán tốc soạn được soạn sẳn sau

đây :

 

1) Phương trình hợp tích bậc 2 :

 

a)-  ( 100x+79)(61x+35) – (95x+54)(64x+50)  =  0

=> 20x2  + 113x + 65 = 0

=> ( 1x + 5 )( 20x + 13 )  =  0

b)-  ( 103x+95)(170x+179) – (165x+154)(106x+110)  =  0

=> 20x2  + 113x + 65 = 0             => ( 1x + 5 )( 20x + 13 )  =  0

c)-  ( 220x+229)(133x+125) – (136x+140)(215x+204)  =  0

=> 20x2  + 113x + 65 = 0

=> ( 1x + 5 )( 20x + 13 )  =  0

d)-  ( 720x+184)(433x+98) – (715x+159)(436x+113)  =  0

=> 20x2  + 113x + 65 = 0

=> ( 1x + 5 )( 20x + 13 )  =  0

đ)-  ( 139x+71)(230x+139) – (225x+114)(142x+86)  =  0

=> 20x2  + 113x + 65 = 0

=> ( 1x + 5 )( 20x + 13 )  =  0

…( Tốc Soạn Toán Học có thể soạn thêm vô số

phương trình hợp tích khác có cùng kết quả với

5 phương trình trên)

  2)- Phương trình hợp tích bậc 4:

a).   ( 4x2 +52x  + 50)( 9x+ 111x+ 93)

– (5x+ 56x+54)(7x+ 103x+ 86) = 0

 =>  1x4 +5x3 +18x+ 8x+ 6= 0

b).   (30x2 +51x  + 85)(61x+ 109x+ 255)

– (31x+ 55x+129)(59x+ 101x+ 168) = 0

   =>  1x4 +5x3 +20x+ 1x+ 3= 0

c).   (9x2 +19x  + 5795)(9x+ 19x+ 5922)

– (16x+ 28x+7818)(5x+ 12x+ 3904) = 0 

                                      =>  x4 +10x3 +3924x+ 19459x+ 3796518= 0

=>   ( 1x2 + 5x  + 1886)( 1x+ 5x+ 2013) = 0

d).   (11x2 +28x  + 1059)(9x+ 27x+ 4061)

– (7x+ 17x+35)(14x+ 43x+ 7098) = 0

                                       =>  x4 +10x3 +4051x+ 20130x+ 4052169= 0

=>  ( 1x+ 5x+ 2013)2= 0

 

____________________

 

( Soạn ngày :  30/4/2013 )

 

TocSoanToanHoc.com

Vovanle_[email protected]

Bình luận với Facebook