(108) Đổi dấu Delta m của tam thức bậc 2 chứa tham số m

(108) Đổi dấu Delta m của tam thức bậc 2 chứa tham số m Trong bài viết (106) Ví dụ về soạn tam thức bậc 2 chứa tham số m, Tốc Soạn Toán Học đã giới thiệu 10 tam thức bậc 2 chứa tham  số m được soạn sẳn như sau : (1).   (8m + 13)x+ (43m + 70)x + 46m + 75 =>  Dx =  377m2 + 1228m + 1000 = 0 =>  Dm =  – 16  = 16(– 1)  (2).   (2m + 3)x+ (15m + 21)x + 16m + 22 =>  Dx =  97m2 + 262m + 177 = 0 =>  Dm =  – 32  = 16(– 2)  (3).   (7m + 9)x+ (65m + 83)x + 69m + 88 =>  Dx =  2293m2 + 5842m + 3721 = 0 =>  Dm =  – 48  = 16(– 3)  (4).   (5m + 6)x+ (45m + 53x + 46m + 54 =>  Dx =  1105m2 + 2586m + 1513 = 0 =>  Dm =  – 64  = 16(– 4)   (5).   (3m + 4)x+ (33m + 42)x + 34m + 43 =>  Dx =  681m2 + 1712m + 1076 = 0 =>  Dm =  – 80  = 16(– 5)  (6).   (5m + 8)x+ (71m + 115)x + 74m + 120 =>  Dx =  3561m2 + 11562m + 9385 = 0 =>  Dm =  – 96 = 16(– 6)  (7).   (3m + 5)x+ (25m + 39)x + 24m + 37 =>  Dx =  337m2 + 1026m + 781 = 0 =>  Dm =  – 112 = 16(– 7)  (8).   (26m + 40)x+ (79m + 122)x + 56m + 87 =>  Dx =  417m2 + 1268m + 964 = 0 =>  Dm =  – 128 = 16(– 8) (9).   (m + 2)x+ (33m + 56)x + 35m + 59 =>  Dx =  949m2 + 3180m + 2664 = 0 =>  Dm =  – 144 = 16(– 9)  (10).   (4m + 7)x+ (67m + 120)x + 68m + 122 =>  Dx =  3401m2 + 12224m + 10984 = 0 =>  Dm =  – 160 = 16(– 10) Ghi chú : Tạm thời dùng Dm thay cho ký hiệu thông thường của Delta m. Nay, Tốc Soạn Toán Học dùng 1 trong 3 phương pháp tự tìm được để dổi dấu Delta m của 10 tam thức bậc 2 trên thành 10 tam thức bậc 2 mới như sau : _  (1’).   (2m + 3)x+ (11m + 16)x + 7m + 8 =>  Dx =  65m2 + 204m + 160 = 0 =>  Dm =  16  = 16(1)  (2’).   (5m + 9)x+ (17m + 32)x + 12m + 25 =>  Dx =  49m2 + 156m + 124 = 0 =>  Dm =  32  = 16(2)  (3’).   (5m + 7)x+ (13m + 18)x + 21m + 29 =>  Dx =  – 251m2 –  700m –  488 = 0 =>  Dm =  48  = 16(3)  (4’).   (10m + 14)x+ (58m + 81)x + 50m + 69 =>  Dx =  1364m2 + 3836m + 2697 = 0 =>  Dm =  64  = 16(4)   (5’).   (5m + 7)x+ (18m + 25)x + 17m + 23 =>  Dx =  – 16m2 –  36m –  19 = 0 =>  Dm =  80  = 16(5)  (6’).   (2m + 4)x+ (17m + 29)x + 20m + 33 =>  Dx =  129m2 + 402m + 313 = 0 =>  Dm =  96 = 16(6)  (7’).   (7m + 11)x+ (26m + 41)x + 4m + 7 =>  Dx =  564m2 + 1760m + 1373 = 0 =>  Dm =  112 = 16(7)  (8’).   (7m + 5)x+ (25m + 18)x + 68m + 49 =>  Dx =  – 1279m2 – 1832m – 656 = 0 =>  Dm =  128 = 16(8) (9’).   (11m + 8)x+ (29m + 21)x + 87m + 63 =>  Dx =  – 2987m2 – 4338m – 1575 = 0 =>  Dm =  144 = 16(9)  (10’).   (m + 4)x+ (4m + 17)x + 10m + 44 =>  Dx =  – 24m2 – 200m – 415 = 0 =>  Dm =  160 = 16(10) ———— *20 tam thức bậc 2 vừa được giới thiệu trên đây cho thấy Delta m là bội số của số 16. Tốc Soạn Toán Học cố gắng tìm ra kết quả khác hơn, nhưng đã 38 năm qua vẫn không tìm được ! Mình làm thế là do óc tò mò, ham hiểu biết, thích khám phá,… Các bạn đừng cười mình nhé ! _____________ Soạn ngày : 8/8/2014  Mời các bạn đọc thêm http://diendantoanhoc.net/forum/index.php?/topic/89506-gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-v%E1%BB%81-t%E1%BB%91c-so%E1%BA%A1n-to%C3%A1n-h%E1%BB%8Dc/page-11#entry516627  Đọc lại nguyên văn bài viết, nếu cần : https://www.dropbox.com/s/zxxwd5mezm6efin/%28108%29%20Doi%20dau%20Delta%20m%20cua%20tam%20thuc%20bac%202%20chua%20tham%20so%20m.doc

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận