(109) Tam thức bậc 2 có Delta m chứa mốc lịch sử

(109) Tam thức bậc 2 có Delta m chứa mốc lịch sử Tốc Soạn Toán Học giới thiệu một số tam thức bậc 2 có Delta m ( Dm ) chứa các móc lịch sử quan trọng như sau : (1). (2505m + 4470)x2 + (5014m + 8947)x + 2510m + 4479 =>  Dx = – 10004m2 – 37864m – 35711 = 0 => Dm = 4671120 = 16(2 9 1945) (2/9/1945 : Ngày Chử tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn đôc lập 2/9/1945) (2). (3733m + 4600)x2 + (7470m + 9205)x + 3738m + 4606 => Dx = – 14916m2 – 33292m – 18375 = 0 => Dm = 12031264 = 16(7 5 1954) (7/5/1954: Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy địa cầu) : (3). (20190m + 24675)x2 + (40383m + 49354)x + 20194m + 24680 => Dx = – 80751m2 – 179436m – 98684= 0 => D’m = 321951360 = 16(20 12 1960) (20/12/1960 : Ngày thành lập Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam) (4). (892m + 1611)x2 + (1786m + 3225)x + 895m + 1616 => Dx = – 3564m2 – 13568m – 12879 = 0 => Dm = 487600 = 16(30 4 75) (5). (7420m + 13095)x2 + (14846m + 26201)x + 7427m + 13108 => Dx = – 29644m2 – 111608m – 104639 = 0 => D’m = 48671600 = 16(30 4 1975) (30/4/1975 : Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam Việt Nam) ___________________ Soạn ngày : 178/2014 Đọc lại nguyên văn bài viết, nếu cần : https://www.dropbox.com/s/0rtkoaiwsg4ex9u/%28109%29%20Tam%20thuc%20bac%202%20c%C3%B3%20Delta%20m%20chua%20moc%20lich%20su.doc Mời các bạn dọc thêm :  https://www.tocsoantoanhoc.com/cac-bai-da-dang http://diendantoanhoc.net/forum/index.php?/topic/89506-gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-v%E1%BB%81-t%E1%BB%91c-so%E1%BA%A1n-to%C3%A1n-h%E1%BB%8Dc/page-11#entry520004

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận