(111) Dùng phương pháp hiệp hệ để biến đổi Delta m trong tam thức bậc 2 (tiếp theo)

(111) Dùng phương pháp hiệp hệ để
biến đổi Delta m trong tam thức bậc 2 (tiếp theo)

Nếu U, V, W là nhị thức bậc nhát theo m, chúng ta có tam thức bậc 2 chứa tham số m

sau đây :

Ux2 + Vx + W (1)

Và, khi dùng một phuong pháp đặc biệt để chọn U, V, W sao cho tam thức bậc 2 chứa

tham số m trên đây có thêm đặc tính hiệp hệ biến đổi Delta m, tam thức bậc 2 trên có thể

viết thành :

Ux2 + Vx + W => Dm = 16(0) = 0

Cho hiệp hệ nU lần thì được :

Ux2 + Vx + W + nU => Dm = 16n

(Với n là một số nguyên bất kỳ, tùy ý chọn )

Trong bài (110), chúng tôi đã cho n=1, và thực hiện việc hiệp hệ đối với tam thứ bậc

2 chứa tham số m sau :

A111goc 2

Sau khi cộng U vào W ( tức là cộng 11m + 14 vào 240m + 306 ) liên tiếp 5 lần thì được 5

tam thức bậc 2 chứa tham số m có Deelta m dương như sau :

A110.1Trong bài (111) nầy, chúng tôi cho n= -1, và lại thực hiện việc hiệp hệ đối với tam

thứ bậc 2 chứa tham số m sau :

A111goc 2

Sau khi trừ U vào W , tức là trừ (11m + 14) vào 240m + 306, liên tiếp 5 lần thì được 5 tam

thức bậc 2 chứa tham số m có Deelta m âm như sau :

A111

 

____________________

Soạn ngày : 31/8/2014

Xem lại File word, nế cần :

https://www.dropbox.com/s/g26m1xb2piuinry/%28111%29%20Dung%20phuong%20phap%20hiep%20he%20de%20bien%20doii%20Delta%20m%20trong%20tam%20thuc%20bac%202.doc?dl=0

 

 

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận