(112) 2014 : Chào mừng Quốc khánh 2/9

              (112) 2014 : Chào mừng Quốc khánh 2/9

Ngày 20/7/2014, trong bài (104), Tộc Soạn Toán Học có giới thiệu đề toán tốc soạn sau :

Chuẩn bị chào mừng Quốc khánh 2/9 sắp tới, bạn hãy chọn những nhị thức bậc nhất theo x (Un) để soạn thành những phương trình hợp tích sau :

1). (2x+9)(19x+45) – (U1) (U2) + (U3) (U4) = 0   => 2x2 + 9x + 1945 = 0

=>  x2 + 5x + 6 = 0

=>  x2 + 4x + 4 = 0

2). (2x+9)(20x+14) – (U5) (U6) + (U7) (U8) = 0   => 2x2 + 9x + 2014 = 0

=> x2 – 5x + 6 = 0

=> x2 –  6x + 9 = 0

Nay, trong khi chờ đợi các bạn yêu thích toan học soạn thử  đề toán trên, Tốc soạn toán học xin giới thiệu một số kết quả được soạn sẳn sau đây :

1.1a). (120x+44)(243x+150) – (122x+95)(239x +49)  =  0

=> 2x2 + 9x + 1945 = 0

*1.1b). (240x+114)(241x+127) – (121x+83)(478x +151)  =  0

=> 2x2 + 9x + 1945 = 0

1.1c). (119x+31)(238x+85) – (120x+69)(236x +10)  =  0

=> 2x2 + 9x + 1945 = 0

1.1d). (182x+535)(367x+1057) – (184x+566)(363x +990)  =  0

=> 2x2 + 9x + 1945 = 0

 

1.1e). (147x+449)(297x+924) – (149x+491)(293x +841)  =  0

=> 2x2 + 9x + 1945 = 0   _______________

1.2a). (5x+16)(10x+32) – (7x+23)(7x +22)  =  0

=> x2 + 5x + 6 = 0

1.2b). (5x+16)(10x+32) – (7x+23)(7x +22)  =  01

=> x2 + 5x + 6 = 0

1.2c). (11x+22)(19x+57) – (13x+39)(16x +32)  =  0

=> x2 + 5x + 6 = 0

1.2d). (4x+12)(9x+32) – (5x+18)(7x +21)  =  0

=> x2 + 5x + 6 = 0

1.2e). (11x+15)(19x+22) – (13x+18)(16x +18)  =  0

=> x2 + 5x + 6 = 0

______________

1.3a). (3x+8)(11x+32) – (4x+12)(8x +21)  =  0

=> x2 + 4x + 4 = 0

1.3b). (11x+37)(19x+66) – (13x+46)(16x +53)  =  0

=> x2 + 4x + 4 = 0

1.3c). (19x+47)(32x+84) – (21x+52)(29x +76)  =  0

=> x2 + 4x + 4 = 0

1.3d). (5x+10)(17x+48) – (6x+17)(14x +28)  =  0

=> x2 + 4x + 4 = 0

1.3e). (7x+26)(15x+58) – (8x+32)(13x +47)  =  0

=> x2 + 4x + 4 = 0

______________

2.1a). (150x+405)(303x+832) – (152x+446)(299x +751)  =  0

=> 2x2 + 9x + 2014 = 0

2.1b). (148x+437)(300x+1032) – (149x+494)(298x + 917)  =  0

=> 2x2 + 9x + 2014 = 0

2.1c). (128x+241)(256x+508) – (129x+282)(254x + 427)  =  0

=> 2x2 + 9x + 2014 = 0

2.1d). (141x+254)(282x+573) – (142x+308)(283x + 466)  =  0

=> 2x2 + 9x + 2014 = 0

2.1e). (128x+241)(259x+550) – (130x+296)(255x + 441)  =  0

=> 2x2 + 9x + 2014 = 0

_________________

2.2a). (14x+12)(29x+23) – (15x+15)(27x + 18)  =  0

=> x2 – 5x + 6 = 0

2.2b). (29x+33)(46x+60) – (31x+42)(43x + 47)  =  0

=> x2 – 5x + 6 = 0

2.2c). (20x+30)(62x+86) – (21x+33)(59x + 78)  =  0

=> x2 – 5x + 6 = 0

2.2d). (39x+37)(61x+38) – (41x+30)(58x + 34)  =  0

=> x2 – 5x + 6 = 0

2.2e). (20x+30)(62x+86) – (21x+33)(59x + 78)  =  0

=> x2 – 5x + 6 = 0

______________

2.3a). (29x+18)(29x+17) – (15x+11)(56x + 27)  =  0

=> x2 – 6x + 9 = 0

2.3b). (31x+17)(49x+29) – (33x+22)(46x + 22)  =  0

=> x2 – 6x + 9 = 0

2.3c). (18x+23)(37x+45) – (19x+27)(35x + 38)  =  0

=> x2 – 6x + 9 = 0

2.3d). (16x+12)(33x+34) – (17x+19)(31x + 21)  =  0

=> x2 – 6x + 9 = 0

2.3e). (17x+15)(53x+45) – (18x+18)(50x + 37)  =  0

=> x2 – 6x + 9 = 0

Những kết quả trên đươc soạn từ đề toán tốc soạn sau :

Hãy tìm những nhị thức bậc nhất theo x (Un) để soạn thành những phương trình hợp tích sau :

1). (U1) (U2) – (U3) (U4) = 0   => 2x2 + 9x + 1945 = 0

=>  x2 + 5x + 6 = 0

=>  x2 + 4x + 4 = 0

2).  (U5) (U6) – (U7) (U8) = 0   => 2x2 + 9x + 2014 = 0

=> x2 – 5x + 6 = 0

=> x2 –  6x + 9 = 0

_________________

Soạn ngày : 1/9/2014

Mời các bạn xem thêm :

https://www.tocsoantoanhoc.com/cac-bai-da-dang

http://diendantoanhoc.net/forum/index.php?/topic/89506-gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-v%E1%BB%81-t%E1%BB%91c-so%E1%BA%A1n-to%C3%A1n-h%E1%BB%8Dc/page-12

 Đọc lại File word, nếu cần :

https://www.dropbox.com/s/cf7daht1tbaepr2/%28112%29%20Chao%20mung%20Quoc%20khanh%202.9.doc?dl=0

 

 

 

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận