(009) Tốc Soạn Toán Học Chào mừng 83 năm Ngày thành lập Đáng Cộng Sản Việt Nam

Tốc Soạn Toán Học Chào mừng 83 năm

Ngày thành lập Đáng Cộng Sản Việt Nam

______________

 

1)    Hợp tích : Hơp tích là tổng đại số của hai hay nhiều

tích số .

Dưới đây là những hợp tích tối giản :

(5975)(2706) – (4846)(3270) = 3 21930

(3835)(8232) – (4398)(7105) = 3 2 1930

(7292)(7293) – (6731)(7853) = 3 2 2013

(3883)(2223) – (5012)(1658) = 3 2 2013

 

(25523)(37874) – (21133)(46655) = 1930 2013

(16741)(84529) – (37874)(37873) = 1930 2013

(152353)(172886) – (108413)(260767) = 1930 83 2013

(433653)(975718) – (606539)(694419) = 1930 83 2013

2)    Phương trình hợp tích : Phương trình hợp tích là

tổng đại số của hai hay nhiều phương trình tích số.

Dưới đây là những phương trình hợp tích tối giản :

 

(618x2 +1729x+352)(413x2 +1146x+381)

–  (411x2 +1150x+234)(621x2 +1723x+573) = 0

=> 3x4 +2x3 + x+ 9x + 30

(1647x2 +4608x+938)(2689x2 +7461x+2481)

–  (2676x2 +7487x+1524)(1655x2 +4592x+1527) = 0

=> 3x4 +2x3 + x+ 9x + 30

(91x2 +537x+178)(135x2 +820x+192)

–  (138x2 +811x+269)(89x2 +543x+127) = 0

=> 3x4 +2x3 + 2x+ 0x + 13

 

(93x2 +551x+156)(138x2 +811x+269)

–  (47x2 +274x+91)(273x2 +1631x+461) = 0

=> 3x4 +2x3 + 2x+ 0x + 13

 

(163x2 +259x+291)(73x2 +97x+109)

–  (110x2 +146x+166)(108x2 +172x+191) = 0

=> 19x4 +30x3 + 83x+20x + 13

(89x2 +133x+143)(147x2 +223x+257)

–  (92x2 +136x+157)(142x2 +218x+234) = 0

=> 19x4 +30x3 + 83x+ 20x + 13

( Ngày soạn : 2/2/2013)

Xem online hay tải về tại : https://docs.google.com/file/d/0BzSnHHs57iuGUnRCZk1VS2VEZEE/edit?usp=sharing

 

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận