(007) Tốc soạn Toán học chào mừng 40 năm Ngày ký Hiệp định Paris 27/1/1973

Tốc soạn Toán học chão mừng 40 năm

Ngày ký Hiệp định Paris 27/1/1973

________

Tốc Soạn Toán Học trân trọng gởi tặng các

Ban yêu thích toán học các hợp tich và phương trình

hợp tích sau :

1)  Hợp tích :

 

(6214)(3930)       (9509)(2283)   =       27 1 1973

(12429)(28923) – (19660)(19659)  =     27 01 1973

(44422)(87930) –  (44421)(43507) = 1973 40 2013

 

2)  Phương trình hợp tích :

 

(1587x+335)(820x+879)  –  (1641x+1762)(793x+166) = 0

=> 27x+ x + 1973

(165x2 +89x+37)(109x2 +73x+47)

–  (219x2 +145x+98)(82x2 +(45x+17) = 0

=> 27x4 +x3 + x+ 9x + 73

(371x2 +287x+91)(204x2 +158x+47)

–  (409x2 +319x+104)(185x2 +142x+41) = 0

=> 19x4 +73x3 + 40x+ 20x + 13

 

( Ngày soạn : 27/1/ 2013)

 

Chú ý : Những hợp tích và phương trinh hợp

tích dược giới thiệu nơi đây dều nhằm mục đích

quảng bá khả năng soạn nhửng loại toán khó soan

của Tốc Soạn Toán Học.

 

TocSoanToanHoc.com

[email protected]

Để xem đầy đủ, click vào đây : https://docs.google.com/file/d/0BzSnHHs57iuGVVlzS185NjVMV0E/edit

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận