(013) Tam thức bậc 2 khả hoán

Tốc Soạn Toán Học trân trọng giới thiệu và tặng các bạn yêu thích toán học một đề toán tốc soạn về tam thức bậc 2 có chứa tham số m. Đây là loại tam thức bậc 2 chứa tham số m rất đặc biệt được Tốc Soạn Toán Học tạm gọi là tam thức bậc 2 khả hoán đồng căn.
Khả hoán đồng căn có nghỉa là khi thay đổi vị trí của các nhị thưc cấu tử thì biệt số delta theo m ( m ) vẩn là số chính phương có trị số không thay đổi……

Tam thức bậc 2 khả hoán

 

Tải file word tại : https://docs.google.com/file/d/0BzSnHHs57iuGVV9PQU80TFlTZDg/edit?usp=sharing

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận