(023) PHƯƠNG TRÌNH HƠP TÍCH HAI SỐ HẠNG BẬC 2

PHƯƠNG TRÌNH HƠP TÍCH HAI SỐ HẠNG BẬC 2

( Với phương trình giải : ax2 + c = 0 )

__________________

 

TỐC SOẠN TOÁN HỌC  giới thiệu thêm một số phương trình hợp

tích được soạn sẳn để các bạn yêu thích toán học, nếu cần, có thể tùy

nghi sử dụng :

 

1)  a. (40x+ 122)(25x +66) – (27x+83)(37x+97) = 0             =>  x2 + 1 = 0

b. (196x+ 573)(52x +149) – (79x+232)(129x+368) = 0  =>  x2 + 1 = 0

2)  a. (107x+257)(107x+305) – (212x+509)(54x+154) = 0  => x2 – 1 = 0

b.(191x+829)(171x+731)–(115x+500)(284x+1212) = 0 => x2 – 1 = 0

3)  a. (81x+ 150)(41x +112) – (83x+227)(40x+74) = 0        =>  x2 + 2 = 0

b. (33x+ 88)(67x +232) – (34x+118)(65x+173) = 0       =>  x2 + 2 = 0

4)  a. (49x+ 184)(24x +97) – (47x+175)(25x+102) = 0    =>  x2 – 2 = 0

b. (29x+ 80)(59x +208) – (30x+106)(57x+157) = 0    =>  x2  – 2 = 0

5)  a. (41x+ 111)(164x +373) – (81x+184)(83x+225) = 0 =>  x2 + 3 = 0

b. (13x+ 37)(27x +84) – (14x+45)(25x+69) = 0             =>  x2 + 3 = 0

6)  a. (47x+ 162)(24x +98) – (49x+201)(23x+79) = 0      =>  x2 – 3 = 0

b. (29x+ 81)(59x +210) – (30x+107)(57x+159) = 0    =>  x2  –3 = 0

7)  a. (27x+ 62)(13x +32) – (25x+55)(14x+36) = 0  =>  x2 + 4 = 0

b. (27x+ 47)(14x +20) – (29x+52)(13x+18) = 0   =>  x2 + 4 = 0

8)  a. (29x+ 92)(14x +37) – (27x+71)(15x+48) = 0   =>  x2 – 4 = 0

b. (9x+ 22)(19x +52) – (10x+28)(17x+41) = 0    =>  x2  –4 = 0

9)  a. (32x+ 54)(23x +50) – (35x+77)(21x+35) = 0    =>  x2 + 5 = 0

b. (11x+ 19)(47x +104) – (12x+27)(43x+73) = 0  =>  x2 + 5 = 0

10)  a. (27x+ 55)(13x +29) – (25x+50)(14x+32) = 0  =>  x2 – 5 = 0

b. (10x+ 21)(21x +55) – (11x+29)(19x+40) = 0  =>  x2  –5= 0

 

11)  a. (31x+ 48)(11x +22) – (34x+70)(10x+15) = 0      =>  x2 + 6 = 0

b. (21x+ 43)(21x +42) – (11x+24)(40x+75) = 0      =>  x2 + 6 = 0

12)  a. (21x+ 67)(10x +30) – (19x+56)(11x+36) = 0        =>  x2 – 6 = 0

b. (32x+ 103)(39x +116) – (29x+86)(43x+139) = 0  =>  x2  –6 = 0

 

13)  a. (33x+ 17)(17x +23) – (35x+48)(16x+8) = 0     =>  x2 + 7 = 0

b. (16x+ 32)(33x +56) – (17x+35)(31x+51) = 0   =>  x2 + 7 = 0

14)  a. (9x+ 25)(19x +58) – (10x+31)(17x+47) = 0      =>  x2 – 7 = 0

b. (23x+ 79)(11x +35) – (21x+66)(12x+42) = 0    =>  x2  –7 = 0

 

15)  a. (27x+ 42)(55x +62) – (28x+44)(53x+59) = 0   =>  x2 + 8 = 0

b. (13x+ 22)(27x +39) – (14x+25)(25x+34) = 0   =>  x2 + 8 = 0

16)  a. (14x+ 48)(25x +73) – (13x+38)(27x+92) = 0  =>  x2 – 8 = 0

b. (10x+ 33)(21x +70) – (11x+38)(19x+61) = 0  =>  x2  –8 = 0

 

17)  a. (23x+ 27)(32x +37) – (21x+22)(35x+45) = 0  =>  x2 + 9 = 0

b. (23x+ 47)(11x +19) – (21x+34)(12x+26) = 0   =>  x2 + 9 = 0

18)  a. (10x+ 30)(21x +70) – (11x+37)(19x+57) = 0    =>  x2 – 9 = 0

b. (23x+ 61)(17x +51)  – (26x+78)(15x+40) = 0   =>  x2 – 9 = 0

 

19)  a. (19x+ 25)(31x +58) – (21x+40)(28x+36) = 0   =>  x2 + 10= 0

b. (13x+ 30)(27x +61) – (14x+35)(25x+52) = 0   =>  x2 + 10 = 0

20)  a. (12x+ 30)(25x +53) – (13x+32)(23x+50) = 0       =>  x2 – 10 = 0

b. (12x+ 37)(38x +110) – (13x+40)(35x+102) = 0   =>  x2 –10 = 0

 

(Soạn ngày : 18/3/2013)

 

TocSoanToanHoc.com

[email protected]

 

Bình luận với Facebook