(023) PHƯƠNG TRÌNH HƠP TÍCH HAI SỐ HẠNG BẬC 2

PHƯƠNG TRÌNH HƠP TÍCH HAI SỐ HẠNG BẬC 2

( Với phương trình giải : ax2 + c = 0 )

__________________

 

TỐC SOẠN TOÁN HỌC  giới thiệu thêm một số phương trình hợp

tích được soạn sẳn để các bạn yêu thích toán học, nếu cần, có thể tùy

nghi sử dụng :

 

1)  a. (40x+ 122)(25x +66) – (27x+83)(37x+97) = 0             =>  x2 + 1 = 0

b. (196x+ 573)(52x +149) – (79x+232)(129x+368) = 0  =>  x2 + 1 = 0

2)  a. (107x+257)(107x+305) – (212x+509)(54x+154) = 0  => x2 – 1 = 0

b.(191x+829)(171x+731)–(115x+500)(284x+1212) = 0 => x2 – 1 = 0

3)  a. (81x+ 150)(41x +112) – (83x+227)(40x+74) = 0        =>  x2 + 2 = 0

b. (33x+ 88)(67x +232) – (34x+118)(65x+173) = 0       =>  x2 + 2 = 0

4)  a. (49x+ 184)(24x +97) – (47x+175)(25x+102) = 0    =>  x2 – 2 = 0

b. (29x+ 80)(59x +208) – (30x+106)(57x+157) = 0    =>  x2  – 2 = 0

5)  a. (41x+ 111)(164x +373) – (81x+184)(83x+225) = 0 =>  x2 + 3 = 0

b. (13x+ 37)(27x +84) – (14x+45)(25x+69) = 0             =>  x2 + 3 = 0

6)  a. (47x+ 162)(24x +98) – (49x+201)(23x+79) = 0      =>  x2 – 3 = 0

b. (29x+ 81)(59x +210) – (30x+107)(57x+159) = 0    =>  x2  –3 = 0

7)  a. (27x+ 62)(13x +32) – (25x+55)(14x+36) = 0  =>  x2 + 4 = 0

b. (27x+ 47)(14x +20) – (29x+52)(13x+18) = 0   =>  x2 + 4 = 0

8)  a. (29x+ 92)(14x +37) – (27x+71)(15x+48) = 0   =>  x2 – 4 = 0

b. (9x+ 22)(19x +52) – (10x+28)(17x+41) = 0    =>  x2  –4 = 0

9)  a. (32x+ 54)(23x +50) – (35x+77)(21x+35) = 0    =>  x2 + 5 = 0

b. (11x+ 19)(47x +104) – (12x+27)(43x+73) = 0  =>  x2 + 5 = 0

10)  a. (27x+ 55)(13x +29) – (25x+50)(14x+32) = 0  =>  x2 – 5 = 0

b. (10x+ 21)(21x +55) – (11x+29)(19x+40) = 0  =>  x2  –5= 0

 

11)  a. (31x+ 48)(11x +22) – (34x+70)(10x+15) = 0      =>  x2 + 6 = 0

b. (21x+ 43)(21x +42) – (11x+24)(40x+75) = 0      =>  x2 + 6 = 0

12)  a. (21x+ 67)(10x +30) – (19x+56)(11x+36) = 0        =>  x2 – 6 = 0

b. (32x+ 103)(39x +116) – (29x+86)(43x+139) = 0  =>  x2  –6 = 0

 

13)  a. (33x+ 17)(17x +23) – (35x+48)(16x+8) = 0     =>  x2 + 7 = 0

b. (16x+ 32)(33x +56) – (17x+35)(31x+51) = 0   =>  x2 + 7 = 0

14)  a. (9x+ 25)(19x +58) – (10x+31)(17x+47) = 0      =>  x2 – 7 = 0

b. (23x+ 79)(11x +35) – (21x+66)(12x+42) = 0    =>  x2  –7 = 0

 

15)  a. (27x+ 42)(55x +62) – (28x+44)(53x+59) = 0   =>  x2 + 8 = 0

b. (13x+ 22)(27x +39) – (14x+25)(25x+34) = 0   =>  x2 + 8 = 0

16)  a. (14x+ 48)(25x +73) – (13x+38)(27x+92) = 0  =>  x2 – 8 = 0

b. (10x+ 33)(21x +70) – (11x+38)(19x+61) = 0  =>  x2  –8 = 0

 

17)  a. (23x+ 27)(32x +37) – (21x+22)(35x+45) = 0  =>  x2 + 9 = 0

b. (23x+ 47)(11x +19) – (21x+34)(12x+26) = 0   =>  x2 + 9 = 0

18)  a. (10x+ 30)(21x +70) – (11x+37)(19x+57) = 0    =>  x2 – 9 = 0

b. (23x+ 61)(17x +51)  – (26x+78)(15x+40) = 0   =>  x2 – 9 = 0

 

19)  a. (19x+ 25)(31x +58) – (21x+40)(28x+36) = 0   =>  x2 + 10= 0

b. (13x+ 30)(27x +61) – (14x+35)(25x+52) = 0   =>  x2 + 10 = 0

20)  a. (12x+ 30)(25x +53) – (13x+32)(23x+50) = 0       =>  x2 – 10 = 0

b. (12x+ 37)(38x +110) – (13x+40)(35x+102) = 0   =>  x2 –10 = 0

 

(Soạn ngày : 18/3/2013)

 

TocSoanToanHoc.com

[email protected]

 

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận