(022) PHƯƠNG TRÌNH HỢP TÍCH BA SỐ HẠNG BẬC 2

PHƯƠNG TRÌNH HỢP TÍCH BA SỐ HẠNG BẬC 2

                        _________________________________

 

Phương trình hợp tích ba số hạng bậc 2 là phương trình có dạng tổng quát

như sau :

(U1)(U2) + (U3)(U4) + (U5)(U6)  =   0

Trong đó :  Un là những nhị thức bậc nhất theo x.

Nếu sau khi rút  gọn ta được phương trình giải là phương trình bậc nhứt

hoăc là một hằng số . Ta tạm gọi đó là phương trình hợp tích ba số hạng bậc 2

thoái bậc.

Về mặt lý thuyết, Tốc Soạn Toán Học có thể soạn thành PHƯƠNG TRÍNH

HỢP TÍCH k SỐ HẠNG BẬC 2n, với k và n là số nguyên dương có trị số là bao

nhiêu cũng có thể cho ra phương trình giái có 2n nghiệm số hoặc 2n+1 hệ số

hoàn toàn theo ý muốn người soạn..

Dưới đây, TỐC SOẠN TOÁN HỌC giới thiệu một số phương trình hợp

tích ba số hạng bậc 2 được soạn sẳn :

 1) a.  ( 5x + 2 )( 12x + 8 ) –  (7 x + 6)( 11x + 5 ) + ( 6x + 3 )( 3x + 5 )  =  0

=> x2 +2x+1 = 0   =>  (x+1)2 =  0

b.  ( 5x + 8 )(13x + 17 ) – (8x + 9)( 11x +17 ) +( 6x +9)( 4x +2 )  =  0

=> x2 +2x+1 = 0   =>  (x+1)2 =  0

2) a.  ( 5x + 3 )( 6x + 8 ) –  ( x + 4)( 9x + 5 ) – ( 4x + 2 )( 5x + 1 )  =  0

=> x2 +3x+2 = 0   =>  (x+1)(x+2) =  0

b.  ( 3x + 2 )( 8x + 6 ) –  ( 5x + 3)( 19x + 15 ) – ( 8x + 5 )( 9x + 7 )  =  0

=> x2 +3x+2 = 0   =>  (x+1)(x+2) =  0

3) a.  ( 5x + 6 )( 2x + 6 ) + (13x +16)( 3x +2 ) – (12x +13 )( 4x + 5 )  =  0

=> x2 +4x+3 = 0   =>  (x+1)(x+3) =  0

b.  ( 10x + 16 )( 2x + 4 ) – ( 19x + 23)( 4x +5)+( 3x +2)(19x +27 )  =  0

=> x2 +4x+3 = 0   =>  (x+1)(x+3) =  0

 

4) a.  ( 15x + 5 )( 5x + 4 ) + (8x +3)( 3x + 2 ) – ( 14x + 11 )(7x+2 )  =  0

=> x2 +5x+4 = 0   =>  (x+1)(x+4) =  0

b.  ( 2x + 5 )(2x + 8 ) – (8x +12)( 6x +7) +( 9x +16)(5x +3)  =  0

=> x2 +5x+4 = 0   =>  (x+1)(x+4) =  0

5) a.  ( 3x + 7 )( 8x + 5 ) + (x +1)( 5x + 2 ) – ( 4x + 8 )(7x+4 )  =  0

=> x2 +6x+5 = 0   =>  (x+1)(x+5) =  0

b.  ( 8x + 13 )(3x + 7 ) – (14x +16)( 7x +8) +( 15x +21)(5x +2)  =  0

=> x2 +6x+5 = 0   =>  (x+1)(x+5) =  0

 

( Soạn ngày : 15/3/2013 )

TocSoanToanHoc.com

[email protected]

Bình luận với Facebook

Leave a Comment