(006) HỢP TÍCH VÀ PHƯƠNG TRÌNH HỢP TÍCH

TỐC SOẠN TOÁN HOC

HỢP TÍCH VÀ PHƯƠNG TRÌNH HỢP TÍCH


1)- Hợp tích là gì?

Tốc soạn Toán học tạm gọi :

Hợp tích là tổng đại số của hai hay nhiều tích số.

Ví dụ :                 345 x 632 + 512 x 374 + …= …

451 x 723 x 315 – 752 x 351 x 471 +…=…

Đề Toán Tốc soạn về hợp tích :

Tìm những nhóm số nguyên a, b, c và d để có các kết quả sau :

( a )( b ) + ( c)( d )  =  1111

=  1234

=  1221

=  2112

= …

Mổi kết  quả nêu trên  có thể tìm được vô số nhóm số a, b, c, d.

Các bạn hảy tìm thử xem!

Các bạn cũng có thể thay vào vế sau của đẳng thức bằng bất cứ

số nào tùy theo ý thích của bạn, rồi tìm 4 số a, b, c, d sao cho hợp tích

của nólà số bạn đã cho..

Tốc soạn Toán học xin tặng các bạn yêu thích toán học

những kết quả sau :

* 124×356 – 231×143 = 11111   (1)

* 198×510 – 311×285 = 12345   (2)

* 223×557 – 335×334 = 12321   (3)

* 276×734 – 457×373 = 32123  (4)

* 199×501 – 301×298 = 10001  (5)

* 501×299 – 199×702 = 10101  (6)

2)- Phương trình hợp tích là gì?

Tốc soạn Toán học tạm goi :

Phương trình hợp tích là tổng đại số của hai hay nhiều

phương trình tích số.

Dạng tổng quát của phương phương trình hợp tích là :

( U1 )( U2 ) + ( U3 )( U4 ) +… =  0  (1)

( U5 )( U6 )( U7 ) + ( U8 )( U9 )( U10 ) +… =  0  (2)

( Với Un là những nhị thức bậc nhất hoặc đa thức bậc n theo x )

Đề Toán Tốc soạn về Phương trình hợp tích :

a) Dạ ng thức tổng quát :

Tùy ý chọn trước  5  số a, b, c, d, e .

Tìm những số nguyên an, bn, cn để soạn thành phương trinh hợp

tích sau đây :

( a1x2 + b1x+c1)( a2x2 + a2x+c2) – ( a3x2 + b3x+c3 )( a4x2 +b4x+c4)  = 0

=>    ax4 +bx3 + cx2 + dx +e = 0

a) Dạ ng thức trực soạn :

Để  chuẩn bị chào mừng những ngày lể lớn trong năm 2013 của

Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, bạn hãy  soạn những

phuong trình sau :

Tìm những số nguyên an, bn, cn để soạn thành phương trinh hợp

tích sau đây :

( a1x2 +b1x+c1 )( a2x2 + a2x+c2) – ( a3x2 + b3x+c3 )( a4x2 +b4x+c4)  = 0

=>    32x4 +1930x3 + 83x2 + 32x +2013 = 0    (1)

( Kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam}

=>    195x4 +1890x3 + 123x2 + 195x +2013 =     (2)

(Kỷ niêm 123 năm ngay sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh)

=>    29x4 +1945x3 + 68x2 + 29x +2013 = 0    (3)

(Kỷ niệm 68 năm Quốc Khánh Nước CHXHCN Việt Nam)

=>    59x4 +75x3 + 1954x2 + 75x +2013 = 0    (4)

(Kỷ niệm 59 năm Ngày Chiến tháng Diện Biên Phủ)

=>    59x4 +207x3 + 1954x2 + 207x +2013 = 0    (5)

(Kỷ niệm 59 năm Ngày ký Hiệp định Geneve}

=>    2012x4 +1960x3 + 2012x2 + 2013x +53 = 0    (6)

(Kỷ niệm 53 năm Ngày Thành lập MTDTGPMNVN)

=>    304x4 +1975x3 + 304x2 + 2013x +38 = 0    (7)

(Kỷ niệm 38 năm Ngày ký Giải phong hoàn Miền Nam Việt Nam)

¬ Đề nghị :

Các bạn yêu thích toán học soạn thử 7 đề toán trên.

Nếu được, đối với mổi đề toán trên, các bạn có thể tìm

ra từ 2 đến 5 kết quả, hoặc nhiều hơn càng tốt.

Tốc soạn toán học sẽ kiên trì chờ đợi những kết quả do

các bạn tìm được.

Rất mong các bạn quan tâm thực hiện đề nghị nầy!

Chúc các bạn sớm thành công!

Tốc Soan Toán Hoc xin tặng các bạn yêu thích toàn học

những phương trình tốc soan  sau:

*. ( 10x2 +10x+39 )(19x2 +15x+75) – (9x2 +8x+34)(21x2 +19x+86) = 0

=>     x4 + x3 + x2 + x +1 = 0

(124 )(356 ) – ( 231)( 143 ) = 11111

*.  (10x2 +20x+55)(19x2 +33x+107) – (9x2 + 17x + 49)( 21x2 +39x+120) = 0

=>    x4 + 2x3 + 3x2 + 4x + 5 = 0

( 198 )( 510 ) – ( 311 )( 285 ) = 12345

 

*. ( 10x2 + 22x+59 )( 40x2 + 80x+243) – ( 21x2 + 43x+128 )( 19x2 + 41x+112) = 0

=>     x4 + 2x3 + 3x2 + 2x + 1 = 0

( 223 ) ( 557 ) – ( 335 )( 334 ) = 12321

*. ( 29x2 + 19x+62 )( 17x2 + 15x+37) – ( 35x2 + 29x+79 )( 14x2 + 10x+29) = 0

=>    3 x4 + 2x3 + x2 + 2x + 3 = 0

( 276 )( 734 ) – ( 457 )(373 ) = 32123 )

 

*. ( 15x2 + 10x+61 )( 8x2 + 8x+31) – ( 17x2 + 14x+70 )( 7x2 + 6x+27) = 0

=>     x4 +1 = 0

( 199 )( 501 )  – ( 301 )( 298 ) = 10001

 *. ( 9x2 + 33x+59 )( 9x2 + 39x+47) – ( 10x2 + 36x+63 )( 8x2 + 36x+44) = 0

=>     x4  + x2 + 1= 0

( 501 )( 299 ) – ( 199 )( 702 ) = 10101

                                                     

                                                      ( Ngày soạn : 27/1/2013 )

TocsoanToanHoc.com

 [email protected]                                               

 Để xem các phương trình chính xác và đầy đủ, click vào đây : https://docs.google.com/file/d/0BzSnHHs57iuGUmpmamc5ZVhwM2s/edit

 

 

 

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận