(037) HỎI ĐÁP (1) VỀ TỐC SOẠN TOÁN HỌC

    Hỏi : Vì saoTốc Soạn Toán Học hay chọn ngày, tháng, năm

sinh hoặc những mốc lịch sử quan trọng để làm căn cứ soạn ra

những đề toán tốc soan? Làm như vậy nhằm mục đích gì?

Đáp : Tốc Soạn Toán Học chọn ngày, tháng, năm sinh hoặc

những mốc lịch sử quan trọng để làm căn cứ soạn ra những đề

toán tốc soan là để bảo đảm tính ngẩu nhiên của viêc lựa chọn,

chứng minh Tốc Soạn Toán Học có khả năng soạn toán cho ra

kết quả hoàn toàn theo ý muốn người soạn.

Ví dụ :

(A) Ngày 5/5/2013, TSTH đã gới thiệu 2 phương trình hợp

tích bậc 6 :

       1)-  (89x3 +6526x2 + 19129x+180)(364x3 +26102x2 + 75832x+735)

–  (177x3 +15051x2 + 37898x+317)(183x3 +13052x2 +38276x+411)  = 0

=>  5x6 + 5x5 + 1818x4 + 195x3 +5x2 + 5x +2013= 0

      2)-  (442x3 +32627x2 + 94565x+771)(280x3 +19576x2 + 56721x+605)

–  (467x3 +32627x2 + 94655x+1023)(265x3 +19576x2 +56667x+454)  = 0

=>  5x6 + 5x5 + 1818x4 + 195x3 + 5x2 + 5x + 2013= 0

(B) Ngày 7/5/2013, TSTH đã gới thiệu 2 phương trình hợp

tích bậc 8 :

       1)-  (14x4+ 70x3 +138x2 + 187x+122)( 41x4+135x3 +288x2 + 386x+292)

–  (21x4+68x3 +145x2 + 196x+149)( 27x4+139x3 +274x2 +368x+239)  = 0

=>7x8 + 5x7 + 19x6 + 54x5 + 59x+ 7x+ 5x2 + 20x + 13 = 0

      2)-  (20x4+ 67x3 +143x2 + 190x+143)( 101x4+410x3 +841x2 + 1125x+791)

–  (33x4+136x3 +279x2 + 371x+260)( 61x4+202x3 +431x2 +576x+435)  = 0

=>7x8 + 5x7 + 19x6 + 54x5 + 59x+ 7x+ 5x2 + 20x + 13 = 0

Hai phương trình hợp tích 1 và 2 của (A) chứng tỏ rằng Tốc Soạn

Toán Học đã soạn được phương trình hợp tích bậc 6 mà phương trình

giải có hệ số a, b, c…hoàn toàn theo ý muốn.   

Hai phương trình hợp tích 1 và 2 của (B) chứng tỏ rằng Tốc Soạn

Toán Học đã soạn được phương trình hợp tích bậc 8 mà phương trình

giải có hệ số a, b, c…hoàn toàn theo ý muốn.

Bình luận với Facebook