(049) Đề Toán Tốc Soạn (4)

Tìm những đa thức Un (thuộc bậc 5 theo x) để soạn thành

phương trình hợp tích bậc 10 :

(U1) (U2)  –  (U3) (U4) = 0

=>1x10 +2x9 +3x8 +3x7 +2x6 +1x5 +2x+3x3 + 3x2 +2x +1 = 0

(Phương trình giải có 11 hệ số, bắt đầu từ số 1 lớn dần lên đến số 3, rồi lại từ số 3

nhỏ xuống đến 1, từ đó lớn dần lên đến số 3, và thêm một lần nữa từ 3 nhỏ dần

xuống 1)

*

*                   *

Tocsoantoanhoc trân trọng tặng các bạn yêu thích toán học một

phương trình hợp tích bậc 10  là kết quả của đề toán trên được soạn sẳn như

dưới đây:

(41x5 +35x4+35x3 +3x2 +5x+127)(29x5 +25x4+25x3 +4x2 +x+100)

– (44x5+38x4+38x3 +6x2 +2x+153)( 27x5 +23x4+23x3 +2x2 +3x+83)  = 0

=>1x10 +2x9 +3x8 +3x7 +2x6 +1x5 +2x+3x3 + 3x2 +2x +1 = 0

(Phương trình giải có 11 hệ số, bắt đầu từ số 1 lớn dần lên đến số 3, rồi lại từ số 3

nhỏ xuống đến 1, từ đó lớn dần lên đến số 3, và thêm một lần nữa từ 3 nhỏ dần

xuống 1)

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận