(024) Chào mừng 82 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản HCM

Chào mừng 82 năm Ngày thành lập

Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh

               _____________________ 

Tốc Soạn Toán Học trân trọng tặng các

bạn yêu thích toán học một số hợp tích và tam thức

bậc 2 có tham số m sau đây :

1) Hợp tích :

a). (175563)(219274) – (131613)(307175) =

1931 82 2013

b). (245388343)(142783633)

– (194085989) (194085988) =

26 3 1931  82  26 3 2013

c). (684862674) (725041600)

– (530955611)(930251017)  =

26 3 1931  82  26 3 2013

2)Tam thức bậc 2 có tham số m:

 a.1). (99m+83)x2 + (316m+280)x + (256m+241)

=> Delta x =  – (1520m2 +3468m +1612) = 0

=  – 4(380m2 +867m +403) = 0

=  – 4(19m+31)(20m+13) = 0

( 1931 – 2013 )

a.2). (191m+292)x2 + (650m+982)x + (555m+827)

=> Delta x =  – (1520m2 +3468m +1612) = 0

=  – 4(380m2 +867m +403) = 0

=  – 4(19m+31)(20m+13) = 0

( 1931 – 2013 )

b). (145m+276)x2 + (404m+738)x + (278m+493)

=> Delta x =   1976m2 +3452m +372 = 0

=    4(494m2 +863m +93) = 0

4(26m+3)(19m+31) = 0

( 26 3 1931 )

c). (84m –1)x2 + (272m+10)x + (214m+14)

=> Delta x =   2080m2 +1592m +156 = 0

=    4(520m2 +398m +39) = 0

4(26m+3)(20m+13) = 0

( 26 3 2013 )

 

( Soạn ngày : 24/3/2013 ) 

TocSoanToanHoc.com

Vovanle_[email protected]

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận