(057) Sự khác nhau giữa giải toán và soạn toán

     Giải toán và soạn toán là hai công việc hoàn toàn khác nhau.

 

     Giải toán là từ một đề toán đã được soạn sẵn, giải để tìm ra kết quả.

Giải một đề toán thuộc dạng phương trình hợp tích thì bắt buộc

phải dùng phương pháp triển khai, rút gọn mới tìm được kết quả.

 

    Soạn toán là thực hiện công việc ngược lại, nghỉa là từ kết quả cho

trước, soạn ra một  hay nhiều đề toán cùng chứa kết quả đã được cho trước.

Khi từ một phương trình hợp tích tổng quát soạn ra những phương trình hợp tích cụ thể, như đề toán tốc soạn (1) trên đây chảng hạn, tuyệt đối không được triển khai và rút gọn.

 

Ví dụ về giải toán :

 

Cho  phương trình hợp tích :

 

(139x+ 249)(159x +282) – (86x+154)(257x+456) = 0

Giải  phương trình trên để được kết quả :                 – ( x2 + 5x + 6) = 0

Giải tiếp để tìm kết quả sau cùng :        x = { -2 ; -3 }

Công việc tìm kết quả như trên là do học sinh thực hiện.

Ví dụ về soạn toán :

Tìm những trị số nguyên an , bn để soạn thành 5 phương tình hợp tích

sau:

(a1x+ b1+)(a2x+ b2) – (a3x+ b3)(a4x+ b4) = 0  (1)

=>  x2 + 5x + 6 = 0

Áp dụng phương pháp chuyên biệt, Tốc Soạn Toán Học soạn thành 5

phương trình hợp tích sau :

1).-  (85x+ 41)(73x +41) – (44x+25)(141x+67) = 0              =>  x2 + 5x + 6 = 0

2).-  (13x+23)(13x+24) – (7x+13)(24x+42) = 0                   => x2 + 5x + 6 = 0

3).-  (98x+174)(94x+167)–(61x+108)(151x+269) = 0          => x2 + 5x + 6 = 0

4).-  (41x+ 18)(73x +39) – (68x+29)(44x+24) = 0        =>  x2 + 5x + 6 = 0

5).-  (45x+ 79)(33x +59) – (28x+49)(53x+95) = 0       =>  x2 + 5x + 6 = 0

Soạn thành 5 phương trinh trên là công việc do người thầy dạy toán

thực hiện.

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận