(094) Giới thiệu thêm 5 phương trình hợp tích ba số hạng

(094) Giới thiệu thêm

5 phương trình hợp tích ba số hạng

      Vừa rồi, để chào mừng sinh nhật Chủ tich Hồ Chí Minh (19/5), Tốc

Soạn Toán Học giới thiệu đề toán sau :

Đề toán tốc soạn 32.01:

      Chọn thật nhanh những nhị thức bậc nhất Un theo

x để lập thành phương trình hợp tích ba số hạng sau :

          (19x+5)( U1 )  +  (  U2)( U3 ) – (U4 )( U5 )=0

=>342x2 +1800x +450 = 0=>(19x+5)(18x+90) =0

      Trên đây là một đề toán có vô số kết quả .

       Thay cho việc cho ví dụ, Tốc Soạn Toán Học đã tặng các bạn yêu thích

toán học phương trình hợp tích ba số hạng sau đây :

(19x+5)(86x+134 )+(40x+85)(112x +117) – (74x+107)(78x +95)  =  0

                   => 342x2 + 1800x + 450  = 0    => (19x+5)(18x + 90)  =  0

       *Phương trình hợp tích ba số hạng trên rất hay ở chổ :

      – Được khởi đầu bằng một nhị thức bậc nhất có chứa ngày và tháng sinh

của Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 19/5).

         Kết quả rút gọn có thể đặt thành một tích sô chứa những hệ số liên

quan đến ngày,tháng, năm sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(19/5/1890).                                            

      Nay, để chứng tỏ đề toán trên có vô số kết quả, Tốc Soạn Toán Học giới

thiệu thêm 5 phương trình hợp tích ba số hạng sau :

1). ( 19x+5 )( 90x +138 ) –  ( 29x+7 )( 45x +27 ) – ( 7x +17)(9x +3)  =  0

                      => 342x2 + 1800x + 450  = 0    => (19x+5)(18x + 90)  =  0

2).( 19x+5 )( 5x +21 )+( 24x+25 )( 23x +109 ) – ( 5x +20)(61x +119)  =  0

                            => 342x2 + 1800x + 450  = 0    => (19x+5)(18x+90)  =  0

3).  ( 19x+5 )( 9x +13 ) + (21x+81)( 84x +98 ) – (59x +91)(27x +83)  =  0

                            => 342x2 + 1800x + 450  = 0    => (19x+5)(18x +90)  =  0

4). ( 19x+5 )(21x +34) – (27x+75)(19x +84 ) + (8x +70)(57x +94)  =  0

                         => 342x2 + 1800x + 450  = 0    => (19x+5)(18x + 90)  =  0

5). (19x+5 )(45x +57 ) – (18x+19)(47x+81) + (9x +71)(37x+24)  =  0

                   => 342x2 + 1800x + 450  = 0    => (19x+5)(18x + 90)  =  0

*Các bạn yêu thích toán học nên xem thêm hai bài giới thiệu dưới đây để thấy rỏ hơn về khả năng soạn những loại toán khó soạn của Tốc Soạn Toán Học :(001) Phương trình Tốc soạn Toán học (018) Chào mừng Ngày THẦY THUỐC VIỆT NAM 27/2

__________________

Soạn ngày : 22/5/2014

*Mời các bạn xem thêm :  http://diendantoanhoc.net/forum/index.php?/topic/89506-gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-v%E1%BB%81-t%E1%BB%91c-so%E1%BA%A1n-to%C3%A1n-h%E1%BB%8Dc/page-10

Xem lại nguyên văn bài viết, nếu cần :

https://www.dropbox.com/s/ckdirh9kvdpflkf/%28094%29%20Gioi%20thieu%20them%205%20phuong%20trinh%20hop%20tich%20ba%20so%20hang.doc

 

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận