(107) Biến đổi một tam thức bậc 2 chứa tham số m

(107) Biến đổi một tam thức bậc 2 chứa tham số m

Vừa rồi, trong bài viết (106) Ví dụ về soạn tam thức bậc 2 chứa tham số m, Tốc Soạn

Toán Học đã giới thiệu 10 tam thức bậc 2 chứa tham  số m được soạn sẳn.

Kỳ nầy, Tốc Soạn Toán Học xin giới thiệu lại một tam thứ bậc2 soạn sẳn đã được

giới thiệu kỳ trước, đó là :

 (1).   (8m + 13)x+ (43m + 70)x + 46m + 75

=>  Dx =  377m2 + 1228m + 1000 = 0

=>  Dm =  – 16  = 16(– 1)

Áp dụng một trong ba phương pháp riêng, Tốc Soạn Toán Học biên đổi tam

thức bậc 2 trên thành 10 tam tam thức bậc 2 như sau đây :

(1.1).   (3m + 7)x+ (14m + 33)x + 13m + 31

=>  Dx =  40m2 + 188m + 221 = 0

=>  Dm =  – 16  = 16(– 1)

(1.2). (3m + 5)x+ (16m + 27)x + 17m + 29

=>  Dx =  52m2 + 176m + 149 = 0

=>  Dm =  – 16  = 16(– 1)

(1.3). (2m + 9)x+ (9m + 40)x + 8m + 35

=>  Dx =  17m2 + 152m + 340 = 0

=>  Dm =  – 16  = 16(– 1)

(1.4). (3m + 13)x+ (14m + 61)x + 13m + 57

=>  Dx =  40m2 + 348m + 757 = 0

=>  Dm =  – 16  = 16(– 1)

(1.5). (4m + 9)x+ (27m + 61)x + 41m + 93

=>  Dx =  73m2 + 330m + 373 = 0

=>  Dm =  – 16  = 16(– 1)

(1.6). (3m + 10)x+ (11m + 36)x + 9m + 29

=>  Dx =  13m2 + 84m + 136 = 0

=>  Dm =  – 16  = 16(– 1)

(1.7). (5m + 9)x+ (34m + 61)x + 52m + 93

=>  Dx =  116m2 + 416m + 373 = 0

=>  Dm =  – 16  = 16(– 1)

(1.8). (4m + 13)x+ (19m + 62)x + 18m + 59

=>  Dx =  73m2 + 476m + 776 = 0

=>  Dm =  – 16  = 16(– 1)

(1.9). (5m + 17)x+ (19m + 65)x + 16m + 55

=>  Dx =  41m2 + 282m + 485 = 0

=>  Dm =  – 16  = 16(– 1)

(1.10). (17m + 5)x+ (71m + 21)x + 64m + 19

=>  Dx =  689m2 + 410m + 61 = 0

=>  Dm =  – 16  = 16(– 1)

______________

Soạn ngày : 4/8/2014

Mời các bạn đọc thêm :

http://diendantoanhoc.net/forum/index.php?/topic/89506-gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-v%E1%BB%81-t%E1%BB%91c-so%E1%BA%A1n-to%C3%A1n-h%E1%BB%8Dc/page-11

Đọc nguyên văn bài viết, nếu cần :

 https://www.dropbox.com/s/zgykhh8dkhn3fa1/%28107%29%20Bien%20doi%20mot%20tam%20thuc%20bac%202%20chua%20tham%20so%20m.doc

 

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận