(106) Ví dụ về soạn tam thức bậc 2 chứa tham số m

(106) Ví dụ về soạn tam thức bậc 2 chứa tham số m

Trong bài giới thiệu liền trước, Tốc Soạn Toán Học đã giới thiệu đề

toán sau :

Tim các trị số nguyên an , bn để soạn thành các tam tức bậc 2 sau :

(a1m+b1)x2 + (a2m+b2)x2 +a3m+b3

=> Dm =  – 16  = 16(– 1)   (1)

=> Dm =  – 16  = 16(– 2)   (2)

=> Dm =  – 16  = 16(– 3)  (3)

=> Dm =  – 16  = 16(– 4)  (4)

=> Dm =  – 16  = 16(– 5)  (5)

=> Dm =  – 16  = 16(– 6)  (6)

=> Dm =  – 16  = 16(– 7)  (7)

=> Dm =  – 16  = 16(– 8)  (8)

=> Dm =  – 16  = 16(– 9)  (9)

=> Dm =  – 16  = 16(– 10)  (10)

Ghi chú : Tạm thời dùng Dm thay cho ký hiệu thông thường của Delta m.

______________

Có bạn hỏi : Sao mình soạn thử tam thức bậc 2  số 1 (Dm =  – 16) mà làm hoài

không ra, không thể nào tìm được 4 số nguyên an , bđể soạn thành  một tam thức thỏa

mản yêu cầu của đề bài. Thầy có chắc thầy soạn được nó không ?

Trả lời :  Soạn được chứ !

Những tam thức được soạn sẳn sau đây sẽ thay cho ví dụ và chứng minh cho

câu trả lời trên :

(1).   (8m + 13)x+ (43m + 70)x + 46m + 75

=>  Dx =  377m2 + 1228m + 1000 = 0

=>  Dm =  – 16  = 16(– 1)

 (2).   (2m + 3)x+ (15m + 21)x + 16m + 22

=>  Dx =  97m2 + 262m + 177 = 0

=>  Dm =  – 32  = 16(– 2)

 (3).   (7m + 9)x+ (65m + 83)x + 69m + 88

=>  Dx =  2293m2 + 5842m + 3721 = 0

=>  Dm =  – 48  = 16(– 3)

 (4).   (5m + 6)x+ (45m + 53x + 46m + 54

=>  Dx =  1105m2 + 2586m + 1513 = 0

=>  Dm =  – 64  = 16(– 4) 

 (5).   (3m + 4)x+ (33m + 42)x + 34m + 43

=>  Dx =  681m2 + 1712m + 1076 = 0

=>  Dm =  – 80  = 16(– 5)

 (6).   (5m + 8)x+ (71m + 115)x + 74m + 120

=>  Dx =  3561m2 + 11562m + 9385 = 0

=>  Dm =  – 96 = 16(– 6)

 (7).   (3m + 5)x+ (25m + 39)x + 24m + 37

=>  Dx =  337m2 + 1026m + 781 = 0

=>  Dm =  – 112 = 16(– 7)

 (8).   (26m + 40)x+ (79m + 122)x + 56m + 87

=>  Dx =  417m2 + 1268m + 964 = 0

=>  Dm =  – 128 = 16(– 8)

(9).   (m + 2)x+ (33m + 56)x + 35m + 59

=>  Dx =  949m2 + 3180m + 2664 = 0

=>  Dm =  – 144 = 16(– 9)

 (10).   (4m + 7)x+ (67m + 120)x + 68m + 122

=>  Dx =  3401m2 + 12224m + 10984 = 0

=>  Dm =  – 160 = 16(– 10)

Ghi chú : Tạm thời dùng Dm thay cho ký hiệu thông thường của Delta m.

_________________

Soạn ngày : 31/7/2014

 Mời các bạn đọc thêm

http://diendantoanhoc.net/forum/index.php?/topic/89506-gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-v%E1%BB%81-t%E1%BB%91c-so%E1%BA%A1n-to%C3%A1n-h%E1%BB%8Dc/page-11#entry516627

 Đọc lại nguyên văn bài viết, nếu cần :

https://www.dropbox.com/s/uqnq4qy4he17a7e/%28106%29%20Vi%20du%20ve%20soan%20tam%20thuc%20bac%202%20chua%20tham%20so%20m.doc

 

 

 

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận