(105) Đề toán tốc soạn về tam thức bậc 2 chứa tham số m

(105) Đề toán tốc soạn về tam thức bậc 2 chứa tham số m

Tim các trị số nguyên an , bn để soạn thành các tam tức bậc 2 sau :

(a1m+b1)x2 + (a2m+b2)x2 +a3m+b3

=> Dm =  – 16  = 16(– 1)   (1)

=> Dm =  – 32  = 16(– 2)   (2)

=> Dm =  – 48  = 16(– 3)  (3)

=> Dm =  – 64  = 16(– 4)  (4)

=> Dm =  – 80  = 16(– 5)  (5)

=> Dm =  – 96  = 16(– 6)  (6)

=> Dm =  – 112  = 16(– 7)  (7)

=> Dm =  – 128  = 16(– 8)  (8)

=> Dm =  – 144  = 16(– 9)  (9)

=> Dm =  – 160  = 16(– 10)  (10)

Ghi chú : Tạm thời dùng Dm thay cho ký hiệu thông thường của Delta m.

_________________

Soạn ngày : 30/7/2014

Đọc lại nguyên văn bài viết, nếu cần :

https://www.dropbox.com/s/dfpu7w8ejlybmey/%28105%29%20De%20toan%20toc%20soan%20ve%20tam%20thuc%20bac%202%20chua%20tham%20so%20m.doc

 

 

 

 

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận