(103) Phương trình hợp tích soạn sẳn kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7

(103) Phương trình hợp tích soạn sẳn

kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7

Để kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỉ 27/7, Tốc Soạn Toan Học đã giới thiệu với các

bạn yêu thích toán học :

Đề toán tốc soạn :

Tìm những trị số nguyên an , bn  để soạn thành 3 phương trình sau đây :

1). (27x+7)(19x+47)+(a1x+b1)( a2x+b2) – (a3x+b3)( a4x+b4) =  0

=> 27x2 + 7x + 1947 = 0

2). (27x+7)(20x+14) + (a5x+b5)( a6x+b6) – (a7x+b7)( a8x+b8) =  0

=> 27x2 + 7x + 2014 = 0

3). (27x+7)(19x+47)+(a9x+b9)( a10x+b10) – (a11x+b11)( a12x+b12) =  0

=> 27x2 + 7x + 2014 = 0

      Nay, Tốc Soạn Toán Học, dùng một trong ba phương pháp riêng để tìm 6 nhóm

số nguyên an , bn để soạn thành các kết quả sau ;

1.a)*. (27x+7)(19x+47)+(99x+406)(135x +736) – (81x+418)(171x+711)  =  0

=> 27x2 + 7x + 1947 = 0

1.b). (27x+7)(19x+47)+(351x+1890)(711x +2945) – (567x+3044)(441x+1828)  =  0

=> 27x2 + 7x + 1947 = 0

2.a)*. (27x+7)(20x+14)+(539x+116)(1201x +583) – (596x+296)(1087x+222)  =  0

=> 27x2 + 7x + 2014 = 0

2.b). (27x+7)(20x+14)+(653x+476)(1429x +1305) – (710x+656)(1315x+944)  =  0

=> 27x2 + 7x + 2014 = 0

3.a)*. (27x+7)(19x+47)+(1170x+5430)(1548x +7517) – (954x+4625)(1899x+8825)  =  0

=> 27x2 + 7x + 2014 = 0

3.b). (27x+7)(19x+47)+(234x+1159)(153x +675) – (288x+1360)(126x+574)  =  0

=> 27x2 + 7x + 2014 = 0

_________________

Soan ngày : 26/7/2014

Mời các bạn đọc thêm :

https://www.tocsoantoanhoc.com/cac-bai-da-dang

http://diendantoanhoc.net/forum/index.php?/topic/89506-gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-v%E1%BB%81-t%E1%BB%91c-so%E1%BA%A1n-to%C3%A1n-h%E1%BB%8Dc/page-10

 Đọc thêm nguyên văn bài viết, nếu cần :

https://www.dropbox.com/s/x640reae1btyu91/%28103%29%20Phuong%20trinh%20hop%20tich%20soan%20san%20ky%20niem%20ngay%20TBLS%2027.7.doc

 

 

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận