(101) Một phương trình hợp tích với 3 mốc lịch sử quan trọng

(101) Một phương trình hợp tích với 3 mốc lịch sử quan trọng

Chọn phương trình 1.1a trong bài giới thiệu liền trước  (100) Nâng phương trình hợp tích từ 3 số hạng lên 5 số hạng làm phương trình gốc :

1.1a). (19x+5)(46x+210)+(18x+90)(32x +148)

+ (45x+156)(73x+189)  + (40x+214)(72x+274)

– (54x+184)(141x+557) = 0 => x2 +3x +2 = 0

Áp dụng một phương pháp riêng, Tốc Soạn Toán Học biến đội

phương trình gốc trênthành một phương trình hợp tích với 3 mốc

lịch sử quan trọng sau đây :

(2x+9)(19x+45) + (7x+5)(19x +54) + (96x+29)(45x+65)

+ (75x+60)(33x+25)  –  (26x+20)(246x+188) = 0

= >  570x2 + 2326x + 300 = => (30x+4)(19x+75) = 0

Trên đây là phương trình hợp tích 5 số hạng có chứa 3 mốc lịch sử

quan trong; đó là :

–  Phương trình hợp tích trên chứa các nhân tử liên quan đến  :

+  2/9/1945 : Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập

+  7/5/1954  :  Ngày chiến thắng trận Điện Biên Phủ lừng lẫy địa

cầu

–  Kết quả rút gọn của Phuong trình hợp tích trên liên quan đến :

+  30/4/1975 : Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam Việt Nam,

kết thúc Cuộc kháng chiến chống Mỹ.

*  * *

      Phương trình hợp tích trên được giới thiệu nhằm chứng

minh thêm khả năng soạn toán theo ý muốn của Tốc Soạn

Toán Học.

______________________

 Soan ngày : 22/7/2014

Mời các bạn đọc thêm :

https://www.tocsoantoanhoc.com/cac-bai-da-dang

http://diendantoanhoc.net/forum/index.php?/topic/89506-gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-v%E1%BB%81-t%E1%BB%91c-so%E1%BA%A1n-to%C3%A1n-h%E1%BB%8Dc/page-10

Đọc nguyên văn bài viết, nếu cần :

https://www.dropbox.com/s/fku5c4btx9vfz0c/%28101%29%20Mot%20phuong%20trinh%20hop%20tich%20voi%203%20moc%20lich%20su%20quan%20tr%E1%BB%8Dng.doc

 

 

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận