(100) Nâng phương trình hợp tích từ 3 số hạng lên 5 số hạng

(100) Nâng phương trình hợp tích từ 3 số hạng lên 5 số hạng

Chọn phương trình hợp tích (1.1) trong bài giới thiệu (099) Biến phương đồng nghiệm một phương trình hợp tích để làm phương trình gốc :

1.1). (19x+5)(205x+484)+(18x+90)(259x +581)

– (93x+282)(92x+194)  =  0

=> x2 + 3x + 2 = 0

Trên đây là một phương trình hợp tích 3 số hạng  bậc 2.

Tốc Soạn Toán Học áp dụng phương pháp nâng hạng phương trình hợp tích để nâng phương trình (1.1) trên từ 3 số hạng lên 5 số hạng như

sau :

1.1a). (19x+5)(46x+210)+(18x+90)(32x +148) + (45x+156)(73x+189)

+ (40x+214)(72x+274) – (54x+184)(141x+557) = 0 => x2 +3x +2 = 0

Tốc Soạn Toán Học cũng áp dụng phương pháp biến phương để biến

đổi phuong trình (1.1a) trên để có phương trình hợp tích 5 số hạng sau :

1.1b). (19x+5)(50x+250)+(18x+90)(30x +150) + (42x+212)(72x+274)

+ (41x+116)(212x+704) – (139x+515) (95x+300) = 0 => x2 +3x +2 =0

Như vậy, sau khi nâng hạng và biến phương, ta có hai phương trình

hợp tích 5 số  hạng vẫn còn chứa ngày, tháng, năm sinh của chủ tịch

HồChí Minh (19x+5, 18x+90) và giử nguyên

kết quả rút gọn (x2 +3x+2 = 0).

_______________________

Ngày soan : 14/7/2014

Xem lại nguyên văn bài viết, nếu cần :

https://www.dropbox.com/s/nmspreail3i1f1z/%28100%29%20Nang%20hang%20phuong%20trinh%20hop%20tich%20tu%203%20so%20hang%20len%205%20so%20hang.doc

Mời các bạn đọc thêm :

https://www.tocsoantoanhoc.com/cac-bai-da-dang

http://diendantoanhoc.net/forum/index.php?/topic/89506-gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-v%E1%BB%81-t%E1%BB%91c-so%E1%BA%A1n-to%C3%A1n-h%E1%BB%8Dc/page-10

 

 

 

 

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận