(098) Nâng phương trình hợp tích từ 3 số hạng lên 4 số hạng

(098) Nâng phương trình hợp tích từ 3 số hạng lên 4 số hạng

Có bạn hỏi:Từ trước đến nay Tốc Soạn Toán Học chỉ giới thiệu phương trình hợp tích 2 hoặc 3 số hạng. Hãy cho biết xem : Tốc Soạn Toán Học có soạn được những phương trình hợp tích có nhiều số hạng hơn hay không ? Có 4, 5,… số hạng , chẳng hạn ?

Trả lời : Được !

Những kết quả soạn sẳn dưới đây sẽ chứng minh cho điều đó :

*Ngày, tháng, năm sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890) :

1). (19x+5)(57x+103)+(18x+90)(111x +200) – (55x+99)(56x+187) = 0

=> x2 + 3x + 2 = 0

Nâng hạng phương trình hợp tích 3 số hạng trên để có phương trình hợp tích 4 số hạng sau :

1.1). (19x+5)(148x+132) + (18x+90(166x+221)

+ (15x+8)(127x+209) – (72x+110)(107x+202) = 0

=> x2 + 3x + 2 = 0

1.2). (19x+5)(704x+560) + (18x+90)(170x+131)

+ (5x+7)(193x+228) – (100x+119)(174x+136) = 0

=> x2 + 3x + 2 = 0

1.3). (19x+5)(151x+218) + (18x+90)(224x+402)

+ (2x+7)(150x+388) – (75x+196)(96x+204) = 0

=> x2 + 3x + 2 = 0

1.4). (19x+5)(91x+366) + (18x+90)(72x+362)

+ (7x+2)(117x+373) – (61x+186)(63x+189) = 0

=> x2 + 3x + 2 = 0

1.5). (19x+5)(76x+22) – (18x+90)(58x – 69)

+ (4x+90)(96x+42) – (27x+99)(29x+102) = 0

=> x2 + 3x + 2 = 0

*Mừng sinh nhật của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2014 (2/9/2014) :

2). (19x+5)(135 x+48)+(20x+14)(96x +35) – (59x+26)(76x+28) = 0

=> x2 + 3x + 2 = 0

Nâng hạng phương trình hợp tích 3 số hạng trên để có phương trình hợp

tích 4 số hạng sau :

2.1). (19x+5)(76x+22) + (20x+14)(96x+35)

+ (118x+56)(61x+37) – (59x+30)(179x+89) = 0

=> x2 + 3x + 2 = 0

2.2). …

*Ngày, tháng, năm mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969) :

3). (2x+9)(66 x+274)+(19x+69)(31x +124) – (48x+190)(15x+58) = 0

=> x2 + 3x + 2 = 0

Nâng hạng phương trình hợp tích ba số hạng trên để có phương trình

hợp tích bốn số hạng sau :

3.1). (2x+9)(65x+272) + (19x+69)(31x+124)

– (47x+188)(5x+14) – (21x+90)(23x+93) = 0

=> x2 + 3x + 2 = 0

3.2). …

*Ngày Quốc tế thiếu nhi năm 2014 (1/6/2014) :

4). (1x+6)(131x+285)+(20x+14)(28x +63) – (115x+185)(6x+14) = 0

=> x2 + 3x + 2 = 0

Nâng hạng phương trình hợp tích ba số hạng trên để có phương trình hợp

tích bốn số hạng sau :

4.1). (1x+6)(9x+57) + (20x+14)(26x+51)

+ (51x+67)(32x+35) – (27x+33)(80x+103) = 0

=> x2 + 3x + 2 = 0

4.2). …

*Ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam Việt Nam (30/4/1975) :

5). (30x+4)(1090x+299)+(19x+75)(319x+116)–(340x+194)(114x+51) = 0

=> x2 + 3x + 2 = 0

Nâng hạng phương trình hợp tích ba số hạng trên để có phương trình hợp

tích bốn số hạng sau :

5.1). (30x+4)(1523x+519) + (19x+75)(359x+216)

– (300x+94)(144x+55) – (133x+126)(70x+104) = 0

=> x2 + 3x + 2 = 0

5.2). …

__________________

Soạn ngày : 7/6/2014

Mời các bạn đọc thêm :

http://diendantoanhoc.net/forum/index.php?/topic/89506-gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-v%E1%BB%81-t%E1%BB%91c-so%E1%BA%A1n-to%C3%A1n-h%E1%BB%8Dc/page-10

Xem lại file word, nếu cần :

https://www.dropbox.com/s/mz5bzw3zj1m26f3/%28098%29%20Nang%20phuong%20trinh%20hop%20tich%20tu%203%20so%20hang%20len%204%20so%20hang.doc

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận