(096) Phương trình hợp tích mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6

(096) Phương trình hợp tích mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6

Theo đề nghị của hai bạn và để giới thiệu về khả năng soạn toán nhanh chóng, theo ý

muốn, Tốc Soạn Toán Học trân trọng tặng các bạn yêu thích toán học một đề toán tốc

soạn với 5 kết quả được soan sẳn như sau :

Đề toán tốc soạn 32.03:

Tìm thật nhanh những nhị thức bậc nhất Un theo x để lập thành 10 phương

trình hợp tích ba số hạng bậc hai sau :

(1x+6)(U1) + (20x+14)(U2 ) – (U3)(U4) = 0   => (1x+6)(20x + 14) = 0

Trên đây là một đề toán có vô số kết quả .

5 kết quả được soan sẳn  :

1). ( 1x+6)(88x +104) + (20x+14 )( 45x +58) – ( 22x +26)(44x +52) = 0

=> 38x2 + 309x + 621  = 0    => (1x+6)(20x + 14)  =  0

2). (1x+6)(165x+248 ) + (20x+14)(49x+82) – (45x+58)(25x+44) = 0

=> 20x2 + 134x + 84  = 0    => (1x+6)(20x + 14)  =  0

3). (1x+6 )(161x+118) +(20x+14)(118x+72) – (61x +48)(41x +34) = 0

=> 20x2 + 134x + 84  = 0    => (1x+6)(20x + 14)  =  0

 

4). (1x+6)(120x+84) + (20x+14)(157x +94) – (40x +28)(81x +62)  = 0

=> 20x2 + 134x + 84  = 0    => (1x+6)(20x + 14)  =  0

 

5). (1x+6 )(270x+666)+(20x+14)( 60x +148) – ( 29x +68)(50x +88) = 0

=> 20x2 + 134x + 84  = 0    => (1x+6)(20x + 14)  =  0

*Phương trình hợp tích ba số hạng trên rất hay ở chổ :

– Đề toán chứa ngày Quốc tế thiếu nhi năm nay (1/6/2014)

– Kết quả của đề toán cũng chứa ngày Quốc tế thiếu nhi năm nay

(1/6/2014)

__________________

Soạn ngày : 1/6/2014

Mời các bạn đọc thêm :

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận