(095) Giới thiệu phương trình hợp tích có chứa ngày sinh, ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(095) Giới thiệu phương trình hợp tích có chứa

ngày sinh, ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh

                  ______________________

Để giới thiệu về khả năng soạn toán nhanh chóng và theo ý muốn, Tốc

Soạn Toán Học trân trọng tặng các bạn yêu thích toán học đề toán tốc soạn

với 5 kết quả được soan sẳn như sau :

Đề toán tốc soạn 32.02:

Tìm thật nhanh những nhị thức bậc nhất Un theo x để lập thành 10

phương trình hợp tích ba số hạng bậc hai sau :

(19x+5)(U1) + (18x+90)(U2 ) – (U3)(U4) = 0   => (2x+9)(19x + 69) = 0

Trên đây là một đề toán có vô số kết quả .

5 kết quả được soan sẳn  :

1). ( 19x+5 )( 71x +151 ) + ( 18x+90 )( 148x +329)

– ( 75x +169)(53x +176)  =  0

=> 38x2 + 309x + 621  = 0    => (2x+9)(19x + 69)  =  0

2). ( 19x+5 )( 295x +321 ) + ( 18x+90 )( 149x +180)

– ( 73x +96)(113x +179)  =  0

=> 38x2 + 309x + 621  = 0    => (2x+9)(19x + 69)  =  0

3). ( 19x+5 )( 185x +309 ) –  ( 18x+90 )( 111x +170) – ( 75x +169)(73x +96)  =  0

=> 38x2 + 309x + 621  = 0    => (2x+9)(19x + 69)  =  0

4). ( 19x+5 )( 316x +399 ) –  ( 18x+90 )( 149x +180)

– ( 94x +174)(92x +101)  =  0

=> 38x2 + 309x + 621  = 0    => (2x+9)(19x + 69)  =  0

5). ( 19x+5 )( 316x +399 ) –  ( 18x+90 )( 243x +354)

– ( 47x +87)(220x +382)  =  0

=> 38x2 + 309x + 621  = 0    => (2x+9)(19x + 69)  = 0

 

*Phương trình hợp tích ba số hạng trên rất hay ở chổ :

– Đề toán chứa ngày, tháng, năm sinh (19/5/1890)

của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

– Kết quả của đề toán chứa ngày, tháng, năm mất (2/9/1969)

của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

__________________

Soạn ngày : 30/5/2014

Mời các bạn đọc thêm :

http://diendantoanhoc.net/forum/index.php?/topic/89506-gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-v%E1%BB%81-t%E1%BB%91c-so%E1%BA%A1n-to%C3%A1n-h%E1%BB%8Dc/page-10

Xem lại file word, nếu cần :

https://www.dropbox.com/s/lbl9hdjeesbchv1/%28095%29%20Gioi%20thieu%20phuong%20trinh%20hop%20tich%20c%C3%B3%20ngay%20sinh%2C%20ngay%20mat%20cua%20Chu%20tich%20Ho%20Chi%20Minh.doc

 

 

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận