(086) Chào mừng ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

(086)  Chào mừng ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

 Để kỷ niệm 69 nặm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944) – (22/12/2013), Tốc

Soạn Toán Học trân trọng tặng các bạn yêu thích toán học một số phương trình hợp  tich bậc hai và

bậc ba dược soạn sẳn như dưới đây:

4.1).  ( 462x +440)(967x +1467) – ( 484x+738 )( 923x +872 ) =  0

                               => 22x2 + 12x + 1944  = 0

4.2).  (515x +541 )( 1050x+1188) – (526x +612)(1028x+1047)  =  0

                             => 22x2 + 12x + 1944

5.1).  ( 481x +642)(1970x +3177) – ( 984x+1579 )( 963x +1293 ) =  0

                               => 22x2 + 12x + 2013  = 0

5.2).  (653x +639 )( 1299x+1327) – (655x +690)(1295x+1226)  =  0

                             => 22x2 + 12x + 2013  = 0

6.1). (219x+55x+337)(371x+162x+502) – (220x2 +56x+339)(369x2 +160x+499) = 0

                      =>  69x4 +19x3 +44x+ 20x+ 13 = 0

6.2).  (301x2 +211x+325)(658x2 +166x+1013) – (439x+111x+676)(451x+316x+487) = 0

                      =>  69x4 +19x3 +44x+ 20x+ 13 = 0

*Chú thích: Các kết quả trên được soạn từ để toán tốc soạn sau:

Tìm U, V, W, P là nhị thức bậc nhất hoặc tam thức bậc hai theo x để có các kết quả sau đây:

            (U)(V) –(W)(P) = 22x2 + 12x + 2013  = 0

                                      = 22x2 + 12x + 2013  = 0

                                                                                 = 69x4 +19x3 +44x+ 20x+ 13 = 0

Đọc thêm :

___________________

Soạn ngày : 22/12/2013

Bình luận với Facebook

1 bình luận về “(086) Chào mừng ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam”

Viết một bình luận