(074) Soạn nhanh phương trình hợp tích tối giản (4)

 

                          _________________

 

       Trong bài  (067) Soạn nhanh phương trình hợp tích tối giản (3), Tốc Soạn Toán Học đã chọn một phương trình hợp tích tối giản làm phương trình gốc và giới thiệu 5 nhóm định số để ghép vào phương trình gốc đó. Tốc Soạn Toán Học cũng đã lần lượt thay k = 1, 2, 3 vào các phương trình đã được ghép định số để lập thành tất cả là 20 phương trình hợp tích trực soạn.

       Thực hiện những bước giống như kỳ trước, Tốc Soạn Toán Học trân trọng giới thiệu thêm 8 phương trình hợp tích mới  được lập thành bởi phương trình gốc củ và 8 nhóm định số mới như sau :

6). ( 50x + 134 +12k )( 128x + 358+35k )   ( 81x +217+19k )( 79x +221+22k )  =  0

=> ( x + 3+2k ) ( x + 5+k)   = 0

7). ( 50x + 134 +10k )( 128x + 358+37k )  ( 81x +217+16k )( 79x +221+23k )  =  0

=> ( x + 3+k ) ( x + 5+2k)   = 0

8). ( 50x + 134 +12k )( 128x + 358+22k )  ( 81x +217+19k )( 79x +221+14k )  =  0

=> ( x + 3+2k ) ( x + 5 k)   = 0

9). ( 50x + 134 +6k )( 128x + 358+28k )  ( 81x +217+10k )( 79x +221+17k )  =  0

=> ( x + 3 k ) ( x + 5 + 2k)   = 0

10). ( 50x + 134 +6k )( 128x + 358+15k )   –  ( 81x +217+10k )( 79x +221+9k )  =  0

=> ( x + 3 ) ( x + 5 k)   = 0

11). ( 50x + 134 +8k )( 128x + 358+13k )    ( 81x +217+13k )( 79x +221+8k )  =  0

=> ( x + 3 ) ( x + 5 k)   = 0

12). ( 50x + 134 +26k )( 128x + 358+63k )     ( 81x +217+42k )( 79x +221+39k )  =  0

=> ( x + 3+k ) ( x + 5)   = 0

13). ( 50x + 134 +24k )( 128x + 358+65k )  –  ( 81x +217+39k )( 79x +221+40k )  =  0

=> ( x + 3 ) ( x + 5+k)   = 0

Biến đổi phương trình :

6). ( 50x + 134 +12k )( 128x + 358+35k ) ( 81x +217+19k )( 79x +221+22k )  =  0

=> ( x + 3+2k ) ( x + 5+k)   = 0

Lần lượt cho k = 1, 2, 3 để có :

6a). ( 50x + 146 +12k )( 128x + 393+35k ) ( 81x +236+19k )( 79x +243+22k )  =  0

=> ( x + 5+2k ) ( x + 6+k)   = 0

6b). ( 50x + 158 +12k )( 128x + 428+35k ) ( 81x +255+19k )( 79x +265+22k )  =  0

=> ( x + 7+2k ) ( x + 7+k)   = 0

6c). ( 50x + 170 +12k )( 128x + 463+35k ) ( 81x +274+19k )( 79x +287+22k )  =  0

=> ( x + 9+2k ) ( x + 8+k)   = 0

7). ( 50x + 134 +10k )( 128x + 358+37k ) ( 81x +217+16k )( 79x +221+23k )  =  0

=> ( x + 3+k ) ( x + 5+2k)   = 0

Lần lượt cho k = 1, 2, 3 để có :

7a). ( 50x + 144 +10k )( 128x + 395+37k ) ( 81x +233+16k )( 79x +244+23k )  =  0

=> ( x + 4+k ) ( x + 7+2k)   = 0

7b). ( 50x + 154 +10k )( 128x + 432+37k )  ( 81x +249+16k )( 79x +267+23k )  =  0

                                                                                        => ( x + 5+k ) ( x + 9+2k)   = 0

7c). ( 50x + 164 +10k )( 128x + 469+37k ) ( 81x +265+16k )( 79x +290+23k )  =  0

=> ( x + 6+k ) ( x + 11+2k)   = 0

8). ( 50x + 134 +12k )( 128x + 358+22k )   ( 81x +217+19k )( 79x +221+14k )  =  0

                                               => ( x + 3+2k ) ( x + 5 k)   = 0

Lần lượt cho k = 1, 2, 3 để có :

8a). ( 50x + 146 +12k )( 128x + 380+22k )  ( 81x +236+19k )( 79x +235+14k )  =  0

                                                                 => ( x + 5+2k ) ( x + 4 k)  = 0

8b). ( 50x + 158 +12k )( 128x + 402+22k )   ( 81x +255+19k )( 79x +249+14k )  =  0

                                                                                        => ( x + 7+2k ) ( x + 3 k)   = 0

8c). ( 50x + 170 +12k )( 128x + 424+22k )  ( 81x +274+19k )( 79x +263+14k )  =  0

                                                                                         => ( x + 9+2k ) ( x + 2 k)   = 0

9). ( 50x + 134 +6k )( 128x + 358+28k )   ( 81x +217+10k )( 79x +221+17k )  =  0

                                                                                     => ( x + 3 k ) ( x + 5 + 2k)   = 0

Lần lượt cho k = 1, 2, 3 để có :

9a). ( 50x + 140 +6k )( 128x + 386+28k )  ( 81x +227+10k )( 79x +238+17k )  =  0

                                                                                   => ( x + 2  k ) ( x + 7 +2 k)   = 0

9b). ( 50x + 146 +6k )( 128x + 414+28k )  ( 81x +237+10k )( 79x +255+17k )  =  0

                                                           => ( x+1   k ) ( x + 9+2 k)   = 0

9c). ( 50x + 152 +6k )( 128x + 442+28k )  ( 81x +247+10k )( 79x +272+17k )  =  0

                                                                                        => ( x k ) ( x + 11+2 k)   = 0

10). ( 50x + 134 +6k )( 128x + 358+15k )  ( 81x +217+10k )( 79x +221+9k )  =  0

=> ( x + 3 ) ( x + 5 k)   = 0

Lần lượt cho k = 1, 2, 3 để có :

10a). ( 50x + 140 +6k )( 128x + 373+15k )  ( 81x +227+10k )( 79x +230+9k )  =  0

                                                                     => ( x + 2 k ) ( x + 5)   = 0

10b). ( 50x + 146 +6k )( 128x + 388+15k )  ( 81x +237+10k )( 79x +239+9k )  =  0

                                                                                         => ( x + 1  k ) ( x + 5)   = 0

10c). ( 50x + 152 +6k )( 128x + 403+15k )   ( 81x +247+10k )( 79x +248+9k )  =  0

                                                                                               => ( x   k ) ( x + 5)   = 0

11). ( 50x + 134 +8k )( 128x + 358+13k )  ( 81x +217+13k )( 79x +221+8k )  =  0

                                                                                              => ( x + 3 ) ( x + 5 k)   = 0

Lần lượt cho k = 1, 2, 3 để có :

11a). ( 50x + 142 +8k )( 128x + 371+13k )  ( 81x +230+13k )( 79x +229+8k )  =  0

                                                                       => ( x + 3 ) ( x + 4 k)   = 0

11b). ( 50x + 150 +8k )( 128x + 384+13k )  ( 81x +243+13k )( 79x +237+8k )  =  0

                                                                                             => ( x + 3 ) ( x + 3 k)   = 0

11c). ( 50x + 158 +8k )( 128x + 397+13k )  ( 81x +256+13k )( 79x +245+8k )  =  0

                                                                                             => ( x + 3 ) ( x + 2 k)   = 0

12). ( 50x + 134 +26k )( 128x + 358+63k )    ( 81x +217+42k )( 79x +221+39k )  =  0

                                                                                                    => ( x + 3+k ) ( x + 5)   = 0

Lần lượt cho k = 1, 2, 3 để có :

12a). ( 50x + 160 +26k )( 128x + 421+63k )  ( 81x +259+42k )( 79x +260+39k )  =  0

                                                                                                 => ( x + 4 +k) ( x + 5)   = 0

12b). ( 50x + 186 +26k )( 128x + 484+63k )   ( 81x +301+42k )( 79x +299+39k )  =  0

                                                                                                  => ( x + 5 +k) ( x + 5)   = 0

12c). ( 50x + 212 +26k )( 128x + 547+63k )  ( 81x +343+42k )( 79x +338+39k )  =  0

                                                                                                  => ( x + 6 +k) ( x + 5)   = 0

  13). ( 50x + 134 +24k )( 128x + 358+65k ) – ( 81x +217+39k )( 79x +221+40k )  =  0

                                                                            => ( x + 3 ) ( x + 5+k)   = 0

Lần lượt cho k = 1, 2, 3 để có :

13a). ( 50x + 158 +24k )( 128x + 423+65k ) – ( 81x +256+39k )( 79x +261+40k )  =  0

                                                                         => ( x + 3 ) ( x + 6+k)   = 0

13b). ( 50x + 182 +24k )( 128x + 488+65k ) – ( 81x +295+39k )( 79x +301+40k )  =  0

                                                                          => ( x + 3 ) ( x + 7+k)   = 0

13c). ( 50x + 206 +24k )( 128x + 553+65k ) – ( 81x +334+39k )( 79x +341+40k )  =  0

                                                                                                => ( x + 3 ) ( x + 8+k)   = 0

____________________________

Soạn ngày : 6/9/2013

Mời các bạn vào thăm :

https://www.facebook.com/vovanle42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận