(060) Soạn phương trình hợp tích bậc 10 theo ý muốn

(060) Soạn phương trình

hợp tích bậc 10 theo ý muốn

     Tốc Soạn Toán Học tập hợp lại một số phương trình hợp tích bậc

10, đã được soạn sẳn và giới thiệu trong một số bài trước, để các bạn yêu thích toán học tiện theo dỏi :

 A.-Phương trình giải có hệ số sắp xếp theo thứ tự nhứt định :

1.-(20x5+45x4+84x3 +72x2 +4x+29(80x5+172x4+328x3+284x2+8x+151)

  – (39x5+87x4+163x3 +140x2 +7x+56)( 41x5+89x4+169x3 +146x2 +5x+78) = 0

=>1x10 +2x9 +3x8 +4x7 +5x6 +6x5 +7x+8x3 + 9x2 +10x +11 = 0

                     (Phương trình giải có hệ số là 11 số nguyên đầu tiên được xếp theo thứ tự lớn dần)

2.- (45x5 13x4+9x3 +59x2 +5x+41)(180x5 60x4+28x3 +236x2 +36x+125)

 – (91x527x4+19x3 +121x2 +11x+84)( 89x5 29x4+13x3 +115x2 +17x+61) =0

=>1x10 +2x9 +3x8 +4x7 +5x6 +6x5 +5x+4x3 + 3x2 +2x +1 = 0

(Phương trình giải có 11 hệ số, bắt đầu từ số 1 lớn dần lên đến số 6, rồi lại nhỏ dần xuống đến số 1)

3.-  (138x5 +50x4+33x3 +5x2 +4x+242)(95x5 +35x4+24x3 +3x2 +5x+170)

– (144x5+53x4+36x3 +5x2 +7x+262)( 91x5 +33x4+22x3 +3x2 +3x+157)  = 0

=>6x10 +5x9 +4x8 +3x7 +2x6 +1x5 +2x+3x3 + 4x2 +5x +6 = 0

(Phương trình giải có 11 hệ số, bắt đầu từ số 6 nhỏ dần xuống đến số 1, rồi lại lớn dần lên đến số 6)

4.-  (41x5 +35x4+35x3 +3x2 +5x+127)(29x5 +25x4+25x3 +4x2 +x+100)

  – (44x5+38x4+38x3 +6x2 +2x+153)( 27x5 +23x4+23x3 +2x2 +3x+83)  = 0

=>1x10 +2x9 +3x8 +3x7 +2x6 +1x5 +2x+3x3 + 3x2 +2x +1 = 0

(Phương trình giải có 11 hệ số, bắt đầu từ số 1 lớn dần lên đến số 3, rồi lại từ số 3

nhỏ xuống đến 1, từ đó lớn dần lên đến số 3, và thêm một lần nữa từ 3 nhỏ dần xuống 1) 

5.- (51x5 +11x4+7x3 +19x2 +40x+75)(78x5 +20x4+14x3 +31x2 +58x+125)– (53x5+13x4+9x3 +21x2 +40x+86)( 75x5 +17x4+11x3 +28x2 +58x+109)  =  0

       =>3x10 +2x9 +1x8 +2x7 +3x6 +2x5 +1x+2x3 + 3x2 +2x + 1= 0

(Phương trình giải có 11 hệ số, bắt đầu từ số 3  nhỏ dần xuống số 1, từ đó lớn dần lên đến số 3, và …) 

 6. (138x5 +50x4+33x3 +5x2 +4x+242)(95x5 +35x4+24x3 +3x2 +5x+170)

  – (144x5+53x4+36x3 +5x2 +7x+262)( 91x5 +33x4+22x3 +3x2 +3x+157) = 0

=>1x10 +1x9 +1x8 +1x7 +1x6 +1x5 +1x+1x3 + 1x2 +1x + 1    = 0

                                               (Phương trình giải có 11 hệ số  đêu là số 1)

 

B.- Phương trình giải có hệ số là ngày, tháng, năm :

1.-  (206x5+29x4+152x3 +543x2 +68x+601)(139x5+21x4+103x3 +361x2 +52x+379)

  (209x5+32x4+155x3 +549x2 +71x+609)( 137x5+19x4+101x3 +357x2 +50x+374)  = 0

=>1x10 +2x9 +3x8 +19x7 +5x6 +18x5 +90x+19x3 + 5x2 +20x +13 = 0

     ( 123 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh : 19/5/1890 –19/5/2013 )

 Những kết quả soạn được trên đây đủ để chứng tỏ rằng Tốc Soạn Toán Học có khả năng soạn được phương trình hợp tích bậc 10 cho ra kết quả với phương trình giải có các hệ số a, b, c,…hoàn toàn theo ý muốn.

     Và, khi đã soạn được phương trình hợp tích bậc 10 cho ra kết quả với phương trình giải có các hệ số a, b, c,…hoàn toàn theo ý muốn thì soạn ra phương trình hợp tích bậc 10 cho  ra 10 nghiệm số x1 , x2 , x3 ,…hoàn toàn theo ý muốn là một công việc rất dể dàng.

C.- Phương trình giải có 10 nghiệm số theo ý muốn:

                    ( Sẽ được giới thiệu qua một  số bài đăng khác )

________________________________________

( Soạn ngày : 15/7/2013)

Các địa chỉ có liên quan đến Tốc Soạn Toán Học :

http://diendantoanho…Toán-học-lý-thú

http://tocsoantoanho…cac-bai-da-dang

https://www.facebook.com/vovanle42

https://www.facebook…/TocSoanToanHoc

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận