(084) Tam thức bậc hai khả hoán có Delta m không chính phương

      Trong một số bài trước. Tốc Soạn Toán Học đã giới thiệu về tam thức bậc hai chứa tham số m khả

hoán có biệt số Delta m chính phương.

     Nay, trong bài nầy, Tốc Soạn Toán Học xin giới thiệu một tam thức bậc hai chứa tham số m khả hoán có biệt só Delta m không

chính phương cùng hai kết quả biến đổi của tam thức đó như sau :

1). (m+2)x2 + (13m+23)x +29m+51

=>  Dx =  53m2 + 162m + 121 = 0

=> D’m = 148 ( Không chính phương)

     Hoán vị cấu tử số 1 và cấu tử số 2 của tam thức bậc hai khả hoán (1) , ta có :

1a). (13m+23)x2 + (m+2)x +29m+51

=>  Dx =  –1507m2 – 5316m – 4688 = 0

=> D’m = 148 ( Không chính phương)

      Hoán vị cấu tử số 2 và cấu tử số 3 của tam thức bậc hai khả hoán (1),  ta có :

1b). ( m+2)x2 + (29m+51)x +13m+23

=>  Dx =  789m2 +2762m +2417 = 0

=> D’m = 148 ( Không chính phương)

  __________________________

Soạn ngày : 4/12/2013

Mời các bạn vào thăm :

https://www.facebook.com/vovanle42

http://diendantoanhoc.net/forum/index.php?/topic/89506-gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-v%E1%BB%81-t%E1%BB%91c-so%E1%BA%A1n-to%C3%A1n-h%E1%BB%8Dc/page-9#entry466981

 

 

 

 

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận