(082) CHÀO MỪNG 31 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 (Soạn phương trình hợp tích với kết quả hoàn toàn theo ý muốn)

(082)  CHÀO MỪNG 31 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM  20/11

  (Soạn phương trình hợp tích với kết quả hoàn toàn theo ý muốn)

Nhân kỷ niệm 31 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 20/11/2013),

Tốc Soạn Toán Học trân trọng tặng các bạn yêu thích toán học một số phương

 trình hợp tích với kết quả rút gọn liên quan đến Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

đã được soạn sẳn như sau :

1) Phương trình hợp tích bậc 2 :

+ Có các hê số theo thứ tự : 20, 11, 1982 :

1.1).  ( 408x+109 )( 822x +248 ) – ( 413x +150)(812x +167)  =  0

                               => 20x2 + 11x + 1982  = 0

1.2).  (416x +297 )( 829x+560) – (412x +254)(837x+647)  =  0

                             => 20x2 + 11x + 1982  = 0

1.3).  (406x +191 )( 815x+410) – (410x +232)(807x+329)  =  0

                             => 20x2 + 11x + 1982  = 0

+ Có các hê số theo thứ tự : 20, 11, 2013 :

1.4).  ( 418x+283 )( 830x +494 ) – ( 413x +227)(840x +607)  =  0

                               => 20x2 + 11x + 2013  = 0

1.5).  (834x +552 )( 420x+309) – (844x +661)(415x+255)  =  0

                             => 20x2 + 11x + 2013  = 0

1.6).  (427x +381 )( 857x+788) – (431x +423)(849x+705)  =  0

                             => 20x2 + 11x + 2013  = 0

 2) Phương trình hợp tích bậc 4 :

+ Có các hê số theo thứ tự : 20, 11, 19, 8, 2  :

2.1).   (19x2 +13x+16)(41x2 +20x+40) – (23x+12x+22)(33x+22x+29) = 0

                      =>  20x4 +11x3 +19x+ 8x+ 2 = 0

2.2).   (50x+42x+24)(103x+78x+71) – (54x2 +41x+37)(95x2 +80x+46) = 0

                      =>  20x4 +11x3 +19x+ 8x+ 2 = 0

2.3). (48x+32x+42)(93x+70x+65)   – (44x2 +33x+31)(101x2 +68x+88)  = 0

                      =>  20x4 +11x3 +19x+ 8x+ 2 = 0

+ Có các hê số theo thứ tự : 20, 11, 1, 9, 82 :

2.4).   (86x2 +26x+17)(175x2 +46x+46) – (90x+25x+28)(167x+48x+25) = 0

                      =>  20x4 +11x3 +1x+ 9x+ 82 = 0

2.5).   (86x+26x+17)(169x+58x+20) – (82x2 +27x+6)(177x2 +56x+43) = 0

                      =>  20x4 +11x3 +1x+ 9x+ 82 = 0

2.6). (96x+34x+35)(195x+62x+86)   – (100x2 +33x+48)(187x2 +64x+61)  = 0

                      =>  20x4 +11x3 +1x+ 9x+ 82 = 0

+ Có các hê số theo thứ tự : 20, 11, 20, 1, 3 :

2.7).   (29x2 +12x+32)(61x2 +18x+66) – (33x+11x+37)(53x+20x+57) = 0

                      =>  20x4 +1x3 +1x+ 20x+ 13 = 0

2.8).   (41x+30x+42)(79x+66x+70) – (37x2 +31x+33)(87x2 +64x+89) = 0

                      =>  20x4 +1x3 +1x+ 20x+ 13 = 0

2.9). (11x+26x+69)(19x+71x+130)   – (7x2 +31x+61)(27x2 +61x+147)  = 0

                      =>  20x4 +1x3 +1x+ 20x+ 13 = 0

+ Có các hê số theo thứ tự : 20, 1, 1, 20, 13 :

2.10).   (93x2 +69x+25)(27x2 +13x+5) – (53x+27x+8)(47x+34x+14) = 0

                      =>  20x4 +1x3 +1x+ 20x+ 13 = 0

2.11).   65x+57x+15)(112x+91x+30) – (66x2 +56x+19)(110x2 +93x+23) = 0

                      =>  20x4 +1x3 +1x+ 20x+ 13 = 0

2.12). (153x+12x+92)(309x+27x+154)   – (157x2 +13x+95)(301x2 +25x+149)  = 0

                      =>  20x4 +1x3 +1x+ 20x+ 13 = 0

+ Có các hê số theo thứ tự là 31, 19, 82, 20, 13 :

2.13).   (38x2 +26x+127)(47x2 +66x+187) – (39x+27x+129)(45x+64x+184) = 0

                      =>  31x4 +19x3 +82x+ 20x+ 13 = 0

+ Có các hê số theo thứ tự là 19, 82, 31, 20, 13 :

2.14).   (65x+58x+32)(113x+118x+54) – (66x2 +62x+35)(111x2 +110x+49) = 0

                      =>  19x4 +82x3 +31x+ 20x+ 13 = 0

+ Có các hê số theo thứ tự là 19, 82, 20, 13, 31:

2.15). (80x+81x+26)(143x+164x+38)   – (81x2 +85x+29)(141x2 +156x+33)  = 0

                      =>  19x4 +82x3 +20x+ 13x+ 31 = 0

 3) Phương trình hợp tích trùng phương :

+ Có các hê số theo thứ tự : 20, 11, 1982 :

3.1). (398x2 +101x+191)(790x2 +188x+352) – (393x+96x+150)(800x+198x+435) = 0

                                                                =>  20x4 +11x+ 1982= 0

3.2). (417x2 +72x+462)(840x2 +158x+965) – (422x+77x+509)(830x+148x+872) = 0

                                                             =>  20x4 +11x+ 1982 = 0

3.3). (400x2 +79x+262)(806x2 +172x+560) – (405x+84x+306)(796x+162x+473) = 0

                                                              =>  20x4 +11x+ 1882 = 0

+ Có các hê số theo thứ tự : 20, 11, 2013 :

3.4). (414x2 +165x+122)(831x2 +317x+330) – (418x+161x+183)(823x+325x+209) = 0

                                                                =>  20x4 +11x+ 2013 = 0

3.5). (459x2 +250x+207)(936x2 +522x+496) – (469x+260x+267)(916x+502x+377) = 0

                                                               =>  20x4 +11x+ 2013 = 0

3.6). (477x2 +272x+288)(972x2 +566x+654) – (487x+282x+347)(952x+546x+537) = 0

                                                              =>  20x4 +11x+ 2013 = 0

Soạn ngày :19/11/2013

Mời các bạn vào thăm :

https://www.facebook.com/vovanle42

http://diendantoanhoc.net/forum/index.php?/topic/89506-gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-v%E1%BB%81-t%E1%BB%91c-so%E1%BA%A1n-to%C3%A1n-h%E1%BB%8Dc/page-8

 

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận