(079) Tam thức bậc hai khả hoán có một cấu tử theo ý muốn ( tiếp theo )

(074) Tam thức bậc hai khả hoán  

một cấu tử theo ý muốn ( tiếp theo )

Kỳ trước, trong bài “(073) Tam thức bậc hai khả hoán có một cấu tử theo ý muốn”, Tốc Soạn Toán Học đã giới thiệu hai tam

thức bậc hai chứa tham số m có cùng Delta x và Delta m như sau:

 (1).   (20 m+11)x2 + (23m+20)x +28m+35

=>  Dx =  –1711m2 – 3112m – 1140 = 0

=> Dm = 470596 = (686)2 = (– 686)2

 (2).   ( 20m+11)x2 + (143m+86)x +277m+194

=>  Dx =  –1711m2 – 3112m – 1140 = 0

=> Dm = 470596 = (686)2 = (– 686)2

Trong đó :      Tam thức bậc 2 số (1) có tính khả hoán

                      Tam thức bậc 2 số (2) không có tính khả hoán

Kỳ nầy, Tốc Soạn Toán Học tiếp tục cho hoán vị các cấu tử của tam thức bậc 2 số (1)

để các bạn thấy rỏ hơn đặc tính khả hoán của tam thứ bậc hai nầy.

Để tiện theo dỏi, trong tam thức bậc hai  Ux2 + Vx + W, ta tạm gọi :       

                     – U là cấu tử 1

                     – V là cấu tử 2

                     – W là cấu tử 3

Nhờ đặc tính khả hoán, ta biến đổi tam thức bậc 2 số (1) để có :

(1).   (20 m+11)x2 + (23m+20)x +28m+35  

 =>  Dx =  –1711m2 – 3112m – 1140 = 0  

 => Dm = 470596 = (686)2 = (– 686)2

 Hoán vị cấu tử 1 và cấu tử 3 của tam thức khả hoán (1) trên thì được :

 (1’).   (28 m+35)x2 + (23m+20)x +20m+11  

 =>  Dx =  –1711m2 – 3112m – 1140 = 0  

 => Dm = 470596 = (686)2 = (– 686)2

 Hoán vị cấu tử 1 và cấu tử 2 của tam thức khả hoán (1) trên thì được :

 (1a).   (23 m+20)x2 + (20m+11)x +28m+35  

 =>  Dx =  –2176m2 – 5020m – 2679 = 0  

 => Dm = 470596 = (686)2 = (– 686)2

 Hoán vị cấu tử 1 và cấu tử 3 của tam thức khả hoán (1a)  trên thì được :

 (1a’).   (28 m + 35)x2 + (20m+11)x +23m+20  

 =>  Dx =  –2176m2 – 5020m – 2679 = 0  

 => Dm = 470596 = (686)2 = (– 686

 Hoán vị cấu tử 2 và cấu tử 3 của tam thức khả hoán (1) trên thì được :

 (1b).   (20 m+11)x2 + (28m+35)x +23m+20  

 =>  Dx =  – 1056m2 – 652m + 345 = 0  

 => Dm = 470596 = (686)2 = (– 686)2

 Hoán vị cấu tử 1 và cấu tử 3 của tam thức khả hoán (1b) trên thì được :

 (1b’).   (20 m+11)x2 + (28m+35)x +23m+20  

 =>  Dx =  – 1056m2 – 652m + 345 = 0  

 => Dm = 470596 = (686)2 = (– 686)2

Soạn ngày : 12/11/2013

__________________________________

Mời các bạn xem thêm :

https://www.facebook.com/vovanle42

http://diendantoanhoc.net/forum/index.php?/topic/89506-gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-v%E1%BB%81-t%E1%BB%91c-so%E1%BA%A1n-to%C3%A1n-h%E1%BB%8Dc/page-8

 

 

 

 

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận