(072) Soạn nhanh phương trình hợp tích tối giản (3)

(072) Soạn nhanh phương trình hợp tích tối giản (3)

                          _________________

       Tốc Soạn Toán Học xin giới thiệu thêm một số phương trình hợp tích có ghép sẳn định số biến phương. Mổi phương trình được xem như một định thức trực soạn, có nghĩa là từ phương trình đó chúng ta có thể cho k nhiều trị số khác nhau để lập ra nhiều phương trình hợp tích mới.

      Chọn phương trình hợp tích gốc là :

     ( 50x + 134 )( 128x + 358 )  ( 81x +217 )( 79x +221+2k )  =  0

                                 => ( x + 3 ) ( x + 5)   = 0

     Ghép các nhóm định số vào phương trình hợp tích trên để có  6 phương trình sau :

1). ( 50x + 134 4k )( 128x + 358+4k )

                                        ( 81x +217 6k )( 79x +221+2k )  =  0

                 => ( x + 3 2k) ( x + 5+2k)   = 0

2). ( 50x + 134 2k )( 128x + 358+2k )

                                      ( 81x +217 3k )( 79x +221+k )  =  0

            => ( x + 3 k) ( x + 5+k)   = 0

3). ( 50x + 134 +2k )( 128x + 358+11k )

                                    ( 81x +217 +3k )( 79x +221+7k )  =  0

            => ( x + 3 +k) ( x + 5+k)   = 0

4). ( 50x + 134 + 14k )( 128x + 358+28k)

                                 ( 81x +217 +23k)( 79x +221+17k )  =  0

         => ( x + 3 +k) ( x + 5+k)   = 0

5). ( 50x + 134 + 18k )( 128x + 358+37k )

                            ( 81x +217 +29k )( 79x +221+23k )  =  0

                                              => ( x + 3 +k) ( x + 5 k)   = 0

Biến đổi phương trình :

1). ( 50x + 134 4k )( 128x + 358+4k )

                                        ( 81x +217 6k )( 79x +221+2k )  =  0

                 => ( x + 3 2k) ( x + 5+2k)   = 0

Lần lượt cho k = 1, 2, 3 để có :

1.1). ( 50x + 130 4k )( 128x + 362+4k )

                                        ( 81x +211 6k )( 79x +223+2k )  =  0

                 => ( x + 1 2k) ( x + 7+2k)   = 0

1.2). ( 50x + 126 4k )( 128x + 366+4k )

                                      ( 81x +205 6k )( 79x +225+2k )  =  0

            => ( x 1 2k) ( x + 9+2k)   = 0

1.3). ( 50x + 122 4k )( 128x + 370+4k )

                                     ( 81x +199 6k )( 79x +227+2k )  =  0

      => ( x 3 2k) ( x + 11+2k)   = 0

2). ( 50x + 134 2k )( 128x + 358+2k )

                                      ( 81x +217 3k )( 79x +221+k )  =  0

            => ( x + 3 k) ( x + 5+k)   = 0

Lần lượt cho k = 1, 2, 3 để có :

 

2.1). ( 50x + 132 2k )( 128x + 360+2k )

                                       ( 81x +214 3k )( 79x +222+k )  =  0

           => ( x + 2 k) ( x + 6+k)   = 0

2.2). ( 50x + 130 2k )( 128x + 362+2k )

                                      ( 81x +211 3k )( 79x +223+k )  =  0

             => ( x + 1 k) ( x +7+k)   = 0

2.3). ( 50x + 128 2k )( 128x + 364+2k )

                                      ( 81x +208 3k )( 79x +224+k )  =  0

                  => ( x  k) ( x +8+k)   = 0

3). ( 50x + 134 +2k )( 128x + 358+11k )

                                   ( 81x +217 +3k )( 79x +221+7k )  =  0

            => ( x + 3 +k) ( x + 5+k)   = 0

Lần lượt cho k = 1, 2, 3 để có :

 

 3.1). ( 50x + 136 +2k )( 128x + 369+11k )

                                    ( 81x +220 +3k )( 79x +228+7k )  =  0

              => ( x + 4 +k) ( x + 6+k)   = 0

 

3.2). ( 50x + 138 +2k )( 128x + 380+11k )

                                    ( 81x +223 +3k )( 79x +235+7k )  =  0

             => ( x + 5 +k) ( x + 7+k)   = 0  

3.3). ( 50x + 140 +2k )( 128x + 391+11k )

                                    ( 81x +226 +3k )( 79x +242+7k )  =  0

          => ( x + 6 +k) ( x + 8+k)   = 0  

4). ( 50x + 134 + 14k )( 128x + 358+28k)

                                 ( 81x +217 +23k)( 79x +221+17k )  =  0

         => ( x + 3 +k) ( x + 5+k)   = 0

Lần lượt cho k = 1, 2, 3 để có :

 

4.1). ( 50x + 148 + 14k )( 128x + 386+28k)

                              ( 81x +240 +23k )( 79x +238+17k )  =  0

   => ( x +2 k) ( x + 4 k)   = 0

4.2). ( 50x + 162 + 14k )( 128x + 414+28k )

                               ( 81x +263 +23k )( 79x +255+17k )  =  0

  => ( x + 1 k) ( x + 3 k)   = 0

 

4.3). ( 50x + 176 + 14k )( 128x + 442+28k )

                            ( 81x +286 +23k )( 79x +272+17k )  =  0

     => ( x k) ( x + 2 k)   = 0

5). ( 50x + 134 + 18k )( 128x + 358+37k )

                            ( 81x +217 +29k )( 79x +221+23k )  =  0

                                              => ( x + 3 +k) ( x + 5 k)   = 0

 Lần lượt cho k = 1, 2, 3 để có :

5.1. ( 50x + 152 +18k )( 128x + 395+37k )

                            ( 81x +246 +29k )( 79x +244+23k )  =  0

                                              => ( x + 4 +k) ( x + 4 k)   = 0

5.2. ( 50x + 170 +18k )( 128x + 432+37k )

                           ( 81x +275+29k )( 79x +267+23k )  =  0

                                            => ( x + 5 +k) ( x + 3 k)   = 0

5.3. ( 50x + 188 +18k )( 128x + 469+37k )

                           ( 81x +304+29k )( 79x +290+23k )  =  0

                                             => ( x + 6 +k) ( x + 2 k)   =  0

 

        Tất cả 20 phương trình hợp tích trên đã trở thành phương trình trực soạn. Chỉ cần biến đổi một phương trình hợp tích thôi chúng ta cũng có vô số phương trình hợp tích khác để phục vụ cho việc soạn và dạy toán.

 

       Sở hửu được phương pháp soạn toán nhanh chóng như trên cũng hửu ích và tiện lợi lắm, phải thế không các bạn?

 Mời các bạn vào thăm :

__________________

Soạn ngày :31/8/2013

Mời các bạn vào thăm :

https://www.facebook.com/vovanle42

 

Bình luận với Facebook

Viết một bình luận